بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كجروي جنسي ،علل و زمينه هاي آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): معصومه نصيري دكترا جغرافياي انساني , ساير آثار  

شماره صفحه: 221 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: در اين مقاله، نويسنده تلاش دارد تا بر اساس ديدگاه جامعه شناختي، علل و زمينه هايكجروي اجتماعي و كجروي جنسي را مورد شناسايي قرار دهد.سپس با بررسي 350 پرونده جرايم جنسي شهر بابل ، علل آن را از طريق ديدگاه جامعه شناختي و نظريه هاي انتقال فرهنگي و تضاد و تبيين نمايد.ارزيابي تحقيق با كمك شاخص هاي سن،جنس و اشتغال نشان مي دهدكه 1/8 درصد جرايم جنسي مردان و 58 درصد جرايم جنسي زنان ، در گروه سني كمتر از 19سال رخ مي دهد.همچنين 64 درصد جرايم جنسي مردان و 24درصد جرايم جنسي زنان، در سنين29-20 سال اتفاق مي افتد.از نظر موقعيت شغلي ،55درصد مردان در گروههاي شغلي فروشندگان، كاركنان مشاغل صنعتي به ويژه تعميركاران و رانندگان و 25درصد در گروه كارگرانساده و بيكاران قرار دارند كه از منزلت شغلي متوسط و پايين برخوردار مي باشند.در ميان زنان ، 53درصد خانه دار و 35درصد دانش آموز هستند، بنابراين فرضيه تحقيق عبارت است از همبستگي كجروي جنسي با گروه همسالان، تنگناهاي اقتصادي و فقر تلآييد مي گردد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.