بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقدمه اي بر فقر و عوارض آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): زهرا صاحب الزماني , ساير آثار   مليحه دسترنج , ساير آثار   فريدون ارجلو , ساير آثار   محمدرضا اشتري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فقر پديده اي است اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي كه از فقدان يا حرمان تامين حداقل نيازهاي اساسي جهت زيستن و سير بسوي سعادت ناشي مي شود و در زمان و مكان نسبي است. فقير كسي است كه فاقد قابليت و توانائي كافي براي تامين حداقل نيازهاي مادي و معنوي است. ازآنجائيكه زندگي انسانها داراي دو بعد كلي مادي و معنوي است، لذا پديده ققررا نيز بايستي از دو بعد فوق مورد مطالعه قرار داد. كه فقر مادي عبارتست از عدم قابليت ياتوانائي درك ارزشهاي اجتماعي و عدم حركت يا سرپيچي از حركت در مسيرهاي ارائهدشه توسط مدلهاي رفتاري و هنجارهاي نهادي و يا حركت مغاير با ارزشهاي اجتماعي رشد فزاينده فاصله بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه مجب مي شود كه به شناخت دقيق عوامل موثر در ايجاد اين فاصله بپردازيم هر چند عوامل موثر در ايجاد فقر درهر موقعيت جغرافيائي از شرايط ويژه اي برخوردار است ولي مي توان عوامل ذيل را بعنوان شاخصهاي اصلي ايجاد فقر مطرح كرد. 1- عقب ماندگي هاي فرهنگي و آموزشي 2- منابع طبيعي 3- نظام سياسي اقتصادي 4- موقعيت جغرافيائي 5- نظام تعليم و تربيت 6- سياستهاي استعماري 7- ساختار اجتماعي تحقيقات علمي نشان مي دهد كه ارتكاب انواع جرائم و انرحافات و كمبود مسكن، كمبود امكانات بهداشتي ، بيكاري ، كاهش ميزان متوسط عمر، روابط نامتعادل خانوادگي، بيسوادي، اعتياد و ... از اثرات اقتصادي اجتماعي فقر مي باشد. ضمن بررسي اثرات فقر در سطح جهاني ملاحظه مي شود كه چنانچه مصرف مواد غذائي سرانهدر سال 1975 درامريكا اگر 100 فرض شود در تايلند 77 و در بنگلادش 55 براورد شده است و در نتيجه مقايسه درصد جمعيت در سنين بالاي 40 درصد در كشورهاي توسعه يافته 3% واندي مي باشد. در حاليكه دركشورهاي در حال توسعه زير 3% است و درصد جمعيت در سنين 80 به بالا دركشورهاي توسعه يافته 1% ودر كشورهاي در حال توسعه زير 1% مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.