بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ارتباط جنسي براي بقا :پيامد فرار دختران از منزل

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا محسني تبريزي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   عليرضا جزايري استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني و روانكاو , ساير آثار   علي اردلان استاديار دكترا اپيدومولوژي , ساير آثار   كورش هلاكوي نائيني دانشيار , ساير آثار  

شماره صفحه: 187 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: پديده فرار دختران از منزل كه عليرغم نبود اطلاعات مبتني بر تحقيقات، به نظر مي رسددر جامعه ما روند رو به افزايش داشته است، پيامد ناگوار ((ارتباط جنسي براي بقا))را در پي دارد.فرار يك دختر از منزل معادل برقراري ارتباط جنسي براي بقا نيست.ليكناحتمال وقوع بسيار زياد آن در دختران فراري .توجيه كننده ضرورت توجه ويژه محققان وتصميم سازان اجتماعي و سلامت مرتبط با پديده روسپيگري،به اين زير گروه جمعيت مي باشد.در اين مقاله كه بخشي از تحقيق(( بررسي پديده فرار دختران از منزل)) مي باشد.به برخي جنبه هاي اين پيامد از قبيل الگوي ارتباط جنسي،پيامدهاي هم زمان،بهره مندي از خدمات بهداشتي - درماني، اختلالات رواني و ميزان دانش ،نگرش و عملكرد نمونه هاي موردمطالعه درباره ايدز پرداخته شده است.روش بررسي شامل دو بخش پيمايش روي 110 نمونهو بحث گرهي متمركز در چهار گروه دختران فراري بوده است.حدود نيمي از نمونه ها سابقه ارتباط جنسي براي بقا داشتند كه اولين تجربه در اكثر موارد ،طي روزهاي اول فرار روي داده است.نتايج در مجموع نشان دهنده بهره مندي نامناسب از خدمات بهداشتي - درماني و سطح پايين آگاهي ،نگرش عملكرد نمونه ها درباره پيشگيري از ايدز بودند.در پايان،مقالهبه بحث پيرامون جنبه هاي مختلف اين پديده و ارائه اصول راهكارهاي مداخله اي مي پردازد و برخي عناوين پژوهشي مورد نياز را پيشنهاد مي نمايد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.