بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي مقايسه اي خصوصيات روانشناختي زنان ويژه با زنان عادي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كاظم رسول زاده طباطبايي استاديار دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار   عباسعلي اللهياري استاديار دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار   شهربانو كامراني فكور كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 163 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: انحرافات اجتماعي .بويژه انحرافات زنان .سلامت و امنيت رواني-اجتماعي و حتي سياسي واقتصادي جامعه را تهديد مي كند.از اين رو.جامعه براي بقا و پايداري خود مي بايست تدابير مناسبي جهت جلوگيري از انحرافات زنان بزهكار و اقداماتي جهت بازپروري آنها اتخاذ نمايد و اين امر جز از طريق شناخت دقيق عوامل زمينه ساز و تشديد كننده گرايش بهانحرافات امكان پذير نيست.پژوهش حاضر به بررسي ويژگيهاي روانشناختي(هيجان طلبي،هوش،عزت نفس و هويت)زنان ويژه(فاحشه) و مقايسه آنها با زنان عادي پرداخته است.بدين منظور،از ميان زنان ويژه 35-15 ساله اي كه بازداشت شده و در مراكز بازپروري زنان آسيبديده اجتماعي سازمان بهزيستي و يا زندان اوين نگهداري مي شدند،60 نفر بعنوان گروهآزمايش انتخاب شدند.همچنين از ميان زناني كه درشهر تهران(شمال.جنوب ،شرق و غرب ) سكونت داشتند.60 نفر بعنوان آزمودنيهاي گروه كنترل انتخاب شدند.سپس هر دو گروه به سولات آزمون هيجان طلبي زاكرمن،آزمون هوش ريون بزرگسالان،پرسشنامه عزت نفس كوپراسميت وپرسشنامه سنجش عيني منزلت هويت من آدامز پاسخ دادند. نتايج آزمونهاي آماري نشان داد كه زنان ويژه در مقايسه با زنان عادي ، در مقياس هيجان خواهي و خرده عاملهاي آن يعني تجربه طلبي.بازداري زدايي و ملال پذيري به صورت معني داري نمرات بالاتري به دست آورند.همچنين،زنان ويژه در مقايسه با زنان عادي به صورت معناداري در آزمونهاي هوش و عزت نمرات پايين تري آورند.بعلاوه .بين زنان ويژه وزنان عادي از حيث و منزلتهاي هويتي تفاوت معناداري مشاهده نشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.