بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نوجواني و بي مبالاتي جنسي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهديس كامكار دكترا روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 143 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: هدف اين تحقيق بررسي سير صعودي و رو به افزايش آسيب هاي رواني- اجتماعي،خصوصاً‌ بيمبالاتي جنسي در نوجوانان از ديدگاه روانشناختي-روانپزشكي مي باشد. در اين پژوهش،95 فرد خود معرف يا ارجاع شده به مركز مداخله در بحران سازمان بهزيستي كشور مورد مطالعه قرار گرفته اند.بر اساس ارزيابي روان شناختي، روان پزشكي و نورولوژيك اين افراد با توجه به بي مبالاتي در روابط جنسي به سه دسته زير تقسيم مي شوند: 1- نوجواني با رفتارهاي خطرآفرين و بحران هويت.2- بزهكاري.3- روپسيگري بر اساس نتايج به دست آمده : الف-30/53 درصد موارد در دو طيف تشخيص زير قرار مي گيرد: 1- نوجواني با رفتارهاي خطرآفرين و بحران هويت (اين گونه رفتارها اغلب گذرا و موقتي هستند و با افزايش سن كاهش مي يابند)2- مشكلات و مسائل مربوط به شبكه خانوادگي وحمايتي فرد. ب- 16/84 درصد موارد در طيف تشخيصي اختلالات سلوك و اختلالات شخصيت مرزي و ضد اجتماعي قرار مي گيرند. ج- 13 درصد موارد مبتلا به اختلالات خفيف يا شديد روانپزشكي مانند روان پريشي .اختلالات خلقي اساسي و اختلالات هوشي مي باشند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.