بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ازدواج نامناسب بستري زمينه ساز براي روسپيگري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شهين عليايي زند دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 119 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: اگر چه ازدواج و بستن پيوند زناشويي در اولين و مهمترين گام در ساختن نهادي مي دانند كه “مقدس اش “مي خوانند ،اما به نظر مي رسد كه تقدس زندگي خانوادگي پس هرم نفسهايمتبرك و ذهنهاي افسانه ساز حاصل نمي شود. اين گزارش،به گونه اي فرياد تمامي دختراني است كه والدينشان طي قرون متمادي با پنهان شدن و پشت شعار((خانواده مقدس))،اولين هم آغوشي آنها را يا به گزاف ترين قيمت فروخته اند و يا طعم بدنهاي بكرشان را خود چشيده اند. و بدينسان ،دختراني كه ((قبح شكني)) را با دردناكترين شيوه ها در خانواده خود تجربه كرده بودند،يا از خانه فرار كردند و يا با تن دادن به ازدواجي به غايت نامناسب،بهتجربه كرده بودند،يا از خانه فرار كردند و يا با تن دادن به ازدواجي به غيت نامناسب ،به گونه اي ديگر ،فرار را بر قرار ترجيح دادند.يافته هاي اين پژوهش ،نشان مي دهدكه اين تازه عروسان،در ((خانه بخت))نيز،اغلب با مرداني مواجه بوده اند كه همانند پدران معتادشان،يك موي ((دود و دمشان)) را با سراپاي وجود آنان معاوضه نمي كردند.نتايج اين تحقيق ،سندي است انكار ناپذير بر كوتاهي حاكماني كه با سردادن شعار ((خانواده مقدس)) و متبرك و غير قابل نفوذ جلوه دادن حريم آن،مسئوليت ها و وظايف خود رابه فراموشي سپرده اند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.