بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تامين اجتماعي در اقتصاد مردم سالار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي رشيدي استاد علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 47 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: براي انسان اساسي ترين موضوع اقتصاد يعني كمبود امكانات در مقابل نيازها از حدود 900 هزار سال قبل كه اولين موج خروج انسان از آفريقا صورت گرفت مطرح بوده است.از زمان آغاز زندگي دسته جمعي انسانها از حدود 40 هزار سال قبل اين اهميت بواسطه زيادتر شدن تعداد انسانها شدت يافت.با تشكيل خانواده بعنوان يك واحد مستقل اجتماعي توجه بهامكانات خانواده در مقابل نيازها،يا به عبارت ديگر به دخل و خرج خانواده و مخصوصاًمديريت آن در واقع علم اقتصاد را از حدود 2 هزار سال قبل به وجود آورد و كلمه (Oikonomos) سكه زده شد. هر چند حكومت ها و دولتها در طي تاريخ با وضع انواع باج ها و خراج ها و مالياتهاو عوارض حصه عمده اي از حاصل كار و درآمد خانواده را به خود اختصاص داده اند و يا در نظامهاي توتاليتر و كمونيستي با قطع منابع درآمد خانواده او را جيره خوار محتاج خود ساخته بودند،ولي بالاخره امروز در بخش بزرگي از دنيا با استقرار نظام هاي سياسيكم و بيش مردم سالار،مكمل نظام سياسي مردم سالار شده است و بعكس. تامين اجتماعي در نظام اقتصادي مردم سالار ابتدايي ترين و مهمترين نياز انسان يعنيحفظ و بقاء انسان را مورد توجه جدي قرار مي دهد و هر قدر جامعه دموكراتيك تر و انساني تر باشد تامين اجتماعي مردم جامعه هم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت بيشتر موردتوجه قرار مي گيرد. امروز نه تنها خود مردم به طور روزمره و داوطلبانه انواع و اقسام برنامه هاي تاميناقتصادي و اجتماعي را از محل مزد و حقوق و پس اندازهاي خود به مورد اجرا ء مي گذارند (انواع بيمه ها،انواع صندوق هاي بازنشستگي ،انواع تاسيسات رفاهي و مراقبتي ) بلكه دولتها نيز تحت فشار نيروها اجتماعي و تحولات صنعتي تكنولوژي انواع تورهاي ايمنيرا هم براي كل جامعه و هم براي گروههاي نيازمند ايجاد كرده اند. واين تورهاي ايمنيكه از بيمه بازنشستگي و بيمه درماني شروع گرديد امروز تا حوزه هاي تامين غذا،آموزش،مسكن ،مراقبت هاي روان پزشكي و بازپروري استعدادها و كاريابي حتي براي بي خانمان هاگسترش يافته است. نكته اي كه در مسئله تامين اجتماعي در نظام اقتصاد آزاد بايد هميشه به خاطر داشت اين است كه توجه خود مردم و مخصوصاً‌عمق و حوزه پوشش آن شديداً‌به درجه ثروتمندي و رشد و توسعه اقتصادي جامعه از يك طرف و درجه دموكراتيزه بودن ساختار سياسي آن بستگيدارد.تنها يك اقتصاد مردم سالار سرزنده با يك حكومت واقعاً‌مردم سالار مي تواند هزينه كامل تامين اجتماعي اين كالاي لوكس فراگير را بپردازد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.