بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر و فقرزدائي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عباس سروربخش , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فقر را مي توان به يك معنا در مرحله اول نداري ، عدم بضاعت مالي جهت گذراندن امور روزمره زندگي بيان داشت عوامل بوجود اورنده فقر بسيارند و مهمتر از همه دو عامل بوجود آورنده فقر بيش از همه چيز جلب نظر مي كند و حائز اهميت مي باشد كه يكي از عواملدروني جامعه و ديگري عوامل بيروني آن مي باشد. هر گاه مسائل اقتصادي در جوامع بشري دچار افت و خيزهائي گرديده خواه نا خواه در وضعيت معيشتي و اجتماعي جوامع بشري اثرات مخرب و انكار ناپذير بجاي مي گذارد. افزايش بي رويه رشد جمعيت و عدم امكانات لازم براي برآوردن نيازهاي انها از قبيل غذا، مسكن ، اموزش و پرورش و ساير نيازهاي انساني بشكل عدم رشد فرهنگي كافي، ركودفكري، عدم بينش صحيح اجتماعي، مهاجرت هاي بي رويه روستائيان ، گسترش فحشا و فساد و اعتياد و سرقت بروز مي كند كه از اثرات اقتصاد و اجتماعي فقر در جامعه مي باشد. جهت فقرزدائي در همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بايد فعاليت نمود. الف)- درابعاد اقتصادي در زمينه فقرزدائي دولت مي تواند با برنامه ريزي اصولي و علمي و هدف دار ، ايجاد صنايع مادر، ايجاد زمينه هاي شغلي، احياء جنگلها و مراتع و منابع ملي، ايجاد راههاي مواصلاتي جلوگيري از هدر رفتن ابهاي زير زميني ، ايجاد صنايعكوچك، ايجاد منابع و مكانهاي پرورش طيور ايجاد ايستگاهها و مراكز تحقيقات علمي ، ايجاد تعاونيهاي توليدي و توزيع موفق باشد. ب)- ابعاد اجتماعي در زمينه فقرزدائي به ترتيب مي تواند تقويت و توجه عميق به سازمانهاي مردمي انتصاب مديران لايق در زمينه هاي امور اجتماعي ، تغيير و وضعيت و ساختار علمي و اجراي برنامه هائي بر اساس نياز و امكان خدمات اجتماعي تعميم و گسترش اموزش و پرورش ، ايجاد موسسات عالي خدمات اجتماعي در سطح دانشگاهي ، اجتناب از اختلافات فردي و اجتماعي و گروهي، تشكيل اردوگاههاي مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت جوانانو نوجوانان ، رفع هر گونه تبعيضات ناروا در پناه قوانين اسلامي باشد. ج)- ابعاد فرهنگي در زمينه فقرزدائي شامل تعميم و گسترش فرهنگ اسلامي استفاده از منابع عظيم و سيره ائمه اطهار در ابعاد فرهنگي عدم سلطه پذيري و سلطه طلبي در بعد فرهنگي ، جلوگيري از رسوخ فرهنگهاي بيگانه استفاده صحيح از رسانه هاي گروهي ، تشكيل مراكز تفريحات سالم درايحاد مراكز فرهنگي و ايجاد كتابخانه ها مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.