بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: پيشگيري از بزهكاري و مديريت آن در پرتو قوانين و مقررات جاري ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حمزه زينالي دكترا حقوق كيفري و جرم شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 97 

شماره نشريه: 6 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: فارغ از عوامل زمينه ساز بزهكاري و چگونگي پيشگيري از آن در سطوح مختلف ،يكي از بحثهاي بنيادين در اين زمينه ،مسئله مديريت و سياستگذاري پيشگيري از بزهكاري به معني علمي و متداول ان مي باشد.در اين مقاله نويسنده به بررسي مديرت پيشگيري از بزهكاري در سطح خرد و كلان در ايران پرداخته و تلاش داشته به اين سئوال اساسي پاسخ دهد كه متولي و مسئول پيشگيري از جرم بر اساس قانون اساسي و قوانين جاري چه نهادي مي باشد.نويسنده همچنين ميزان توجه به پيشگيري از بزهكاري و جرم را در قوانين عادي آئين نامههاي داخلي نهادها و موسسات ذيربط مورد بررسي قرار داده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.