بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رفاه اجتماعي و توسعه (مروري بر كاركرد برخي نهادهاي حمايتي در ايران )

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ناصر حق جو كارشناسي ارشد اقتصاد نظري , ساير آثار  

شماره صفحه: 57 

شماره نشريه: 6 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: چيرگي بر ((فقر)) همواره براي دولتهاي عدالت گرا به مثابه يك هدف راهبردي (استراتژيك )مطرح بوده و هست.به همين سبب،سياستها و برنامه هاي توسعه تأكيد بر ((توزيع)) (Distribution))و ((برابري)) (Equality) داشته و اين قبيل حكومتها به تعديل فاصله طبقاتي اهتمام مي ورزند.در ايران نيز از آغاز سال 1375 به اين سو شاهد نوسانهاي زيادي در سياستگذاري ها بوده ايم . وجود تورم پنهان و آشكار،شرايط مساعد((رانت خواري)).ساختار ناسالم اقتصادي ،جنگ 9ساله ،نظام مديريتي ناكارآمد و خنثي،رشد لجام گسيخته مشكلات اجتماعي (بيكاري،اعتياد،و...)،گسترش كمي جمعيت زير خط قرمز،...وضعيت نامطلوبي را به شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور تحميل كرده و مقوله((رفاه اجتماعي)) را به حاشيه عقب رانده است.گر چه در خلال اين دوران براي حفظ حداقل هاي زيست همگاني تلاشهايي صورت گرفته است،اما روند هانشان مي دهد برآيند و نتيجه نهايي فعاليتها كافي نبوده جا دارد براي مهار ((فقر گسترده)) در ((نظام تامين اجتماعي)) و ((رفاه ملي)) تجديد نظر صورت گيرد.اين مجموعه بهنهادهايي اختصاص يافته كه به امور معيشت گروههاي تهيدست و كم توان اقتصادي مي پردازند و فعاليتهاي آنان بررسي شده است.در واقع هدف از اين بررسي تأثير كاركرد اين نهادها و موسسات ...در مقوله ((رفاه عمومي)) و ((كاهش فقر)) بوده تا به اين طريق نقش نهادهاي حمايتي بهتر تبيين و تحليل شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.