بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر فرهنگي و فقر اقتصادي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد زاهدي اصل علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فقر به معني مطلق كلمه يعني عدم بهره مندي از حداقل نيازهاي اساسي زندگي در زمينه هاي مختلفي نظير، تغذيه ، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، اشتغال ... مي باشد. فقر اقتصادي و مسكنت شديد و مستمر ، زمينه هاي انحرافات اخلاقي و گرفتاريهاي اجتماعي را فراهم مي آورد بنابراين معلوم مي شود كه فقر اقتصادي چگونه زمينه ساز فقر فرهنگي مي شود بطوريكه : 1- كمبود مواد غذايي در كودكان آثار وخيمي روي مغز و رشد آن مي گذارد. 2- تنها علت سوء تغذيه در كودكان كمبود مواد غذايي نبوده و عادات غذايي نامناسبهمموجبات سوء تغذيه و عواقب وخيم آن را در پي دارد. 3- بدي تغذيه و گرسنگي مستمر ، در چگونگي فعاليت بدني تاثير مستقيم دارد كه دركارآئي آنها اثر مي گذارد. 4- فقر اقتصادي بنظر برخي از متفكرين موجب افزايش جمعيت مي شود. 5- كمبود امكانات مادي و اقتصادي يكي از مهمترين عواملي است كه مانع از ادامه تحصيل فرزندان جامعه مي شود. 6- فقر فرهنگي والدين به مشكل تعليم و تربيت فرزندان دامن ميزند ولذا فقر فرهنگي موجب تشديد در فقر فرهنگي مي شود. 7- فقر فرهنگي موجب توجيه فقر اقتصادي هم مي شود بطوري كه فرآنرا مولود قضا و قدرمي داند. 8- در جامعه اي كه بدليل محدوديت منابع مالي و بودجه ، امكان توسعه فضاهاي آموزشيو تجهيزات و امكانات مورد نياز تعليم و تربيت فراهم نباشد بسياري از افراد لازم التعليم از تحصيل محروم خواهند بود. 9- نقش خطير رسانه هاي گروهي بويژه تلويزيون درامور فرهنگي و آگاهيهاي اجتماعي نميتوان ناديده گرفت كه از طرفي هم توسعه پوشش راديو و تلويزيون درارتباط با وضع اقتصادي خانواده مي باشد. برخي از صاحبنظران علل فقر رادر سه زمينه تقسيم بندي مي كنند : 1- فقر موقتي (مقطعي) كه بدلايل حوادث طبيعي و غير طبيعي بوجود مي آيد. 2- فقر بدلايل فردي مانند تنبلي ، يا زمينه هاي دگير اخلاقي و شخصيتي فرد 3- فقر اجتماعي كه بدليل تمركز ثروت، توزيع غير عادلانه منابع و امكانات واستثمارو استعمار داخلي و خارجي پديد مي آيد. عوارض ناشي از فقر اقتصادي و فرهنگي را مي توان در موارد زير بيان كرد. 1- كجرويهاي اجتماعي 2- معلوليتها بيماريهاي عفوني و سوء تغذيه و مرگ هاي زودرس 3- ايجاد عارضه در رشد عقلاني و ذهني كودكان و عدم تمركز در قواي دماغي و نيروهايعقلاني بزرگسالان 4- ايجاد سستي دراعتقادات انسان 5- موجب خواري و پايمال شدن عزت نفس انسان مي شود. 6- ايجاد زمينه افزايش بي رويه جمعيت و در نتيجه تشديد كمبود امكانات اجتماعي 7- افزايش بي رويه مهاجرتها 8- عدم احساس مسئوليتهاي متقابل ، حسن تعاون و همياري در بين انسانها براي ريشه كن ساختن فقر در جامعه اسلامي و تامين قسط و عدالت راههاي مختلف پيش بيني شده است كه باختصار به مواردي چند اشاره مي كنيم : 1- عدالت و قسط در جامعه 2- جلوگيري از تخلفات اقتصادي بر اساس اصول و ارزشهاي والاي اسلامي تحريم گرانفروشي و كمفروشي تحريم احتكار و كنز اموال ، تحريم ربا 3- توصيه به كار و كوشش 4- خودداري از اسراف و تبذير 5- برنامه ريزي منطبق با نيازها و رعايت كامل اولويتها د رجامعه و تقدم بخشيدن بهمناطق محروم 6- مشخص كردن سياستهاي اقتصادي در جامعه بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساي جمهوري اسلامي كه بخش خصوصي را مكمل فعاليتهاي اقتصادي، دولتي و تعاوني معرفي م يكند. 7- جلوگيري از مهاجرتهاي بي رويه روستائيان به شهرها از طريق ايجاد امكانات رفاهيو اشتغال از طريق واگذاري زمين مزروعي و توسعه دامداري و ... 8- اعتلاي فرهنگي بري كليه اقشار جامعه با بهره گيري از رسانه هاي همگاني بويژه تلويزيون به عنوان دانشگاه عمومي و مبارزه ريشه اي با انحرافات اجتماعي. 9- اجراي اصول 49 و 142 قانون اساسي مي تواند ضمن تحقق ابعادي از عدالت اجتماعي، امكانات و منابع عظيم اقتصادي را در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار دهد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.