بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نگاهي به نظريه هاي اجتماعي-فرهنگي در شكل گيري اختلالات رواني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا جزايري استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني و روانكاو , ساير آثار   فهيمه فتحعلي لواساني , ساير آثار  

شماره صفحه: 29 

شماره نشريه: 6 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: با شكل گيري تخصص جديدي در روانپزشكي به نام روانپزشكي اجتماعي و بخش كاربردي آن،يعني روانپزشكي اجتماع نگر ،به نقش عوامل اجتماعي- فرهنگي در سبب شناسي آسيبهاي مختلفرواني بيشتر توجه شده و نظريه هاي متعددي در آن زمينه ارائه شده است.در اين نظريهها،علائم روانپزشكي انحراف را بر اساس هنجارهاي اجتماعي و بيماري رواني را بر اساسنقشي اجتماعي تحليل و بررسي مي كنند.سبب شناسي اختلالات شديد رواني نيز در قالب نشانگاني به نام نشانگان فروپاشي اجتماعي توضيح داده مي شود،كه در واقع فروپاشي تدريجي ارتباط بين فرد و محيط اجتماعي وي را نشان مي دهد.علاوه بر اين نظريه هاي اجتماعيتلويحاني را نيز براي مداخله هاي پيشگيرانه و درماني به همراه دارد،و بر ارائه خدمات بهداشت رواني به جمعيت عمومي جهت پيشگيري از بروز اختلالات رواني و گسترش روشهايموثر درمان در سطح((توده اي و جمعي)) و به حداكثر رساندن توان درماني تمامي بيماران مبتلا به اختلالات رواني تاكيد دارد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.