بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي كودك آزاري جسماني در مراجعان سه درمانگاه تخصصي اورژانس كودكان در شهرستان تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بهروز جليلي دانشيار دكترا روانپزشكي , ساير آثار   علي اكبر سياري , ساير آثار   سيدعباس باقري يزدي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار   كتايون خوشابي استاديار دكتري تخصصي روانپزشک کودک و نوجوان , ساير آثار   داود شاه محمدي استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   فريد ايمان زاده دكترا , ساير آثار   حسن كرمي دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 7 

شماره نشريه: 6-7 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهشي توانبخشي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: jrehabilitation.com/

کليد واژه: كودك آزاري جسماني,درمانگاه تخصصي اورژانس كودكان,شهر تهران 

چكيده: اين پژوهش يك مطالعه مقطعي است كه به منظور بررسي وضعيت كودك آزاري جسماني در كودكان شهر تهران، در آذر 1379 به مدت ده روز انجام گرفته است. در اين پژوهش، 45 دستيارآموزش ديده تخصصي كودكان، 3019 كودك زير 18 سال مراجعه كننده به سه مركز آموزشي كودكان تهران (بيمارستان هاي بهرامي، حضرت علي اصغر (ع) و مركز طبي كودكان) را مورد مطالعه قرار دادند كه از اين تعداد، 1578 پسر و 1441 دختر بودند. با انجام مصاحبه باليني، معاينه فيزيكي و تكميل پرسشنامه بررسي كودك آزاري جسماني روي مراجعان اين مركز، در مجموع 367 كودك، يعني 12/2 درصد آنها (14/5 درصد پسران و 9/6 درصد دختران) دچار آزار جسماني شده بودند. علائم آسيب، بيشتر در صورت، اندام فوقاني، پشت و. اندام تحتاني بود. شدت آسيب وارده، در 12/8 درصد موارد شديد و 87/2 درصد موارد در حد متوسطبوده است. والدين بيش از سايرين، عامل كودك آزاري جسماني بوده اند. بيشترين عامل مستعد كننده كودك آزاري جسماني در نمونه هاي مورد مطالعه را بيش فعالي، شب ادراري وناخواسته بودن تشكيل داده اند. 34/1 درصد عاملان كودك آزاري جسماني، داراي سابقه آزار جسمي در كودكي بودند و 26/4درصد آنها نيز در گذشته سابقه اعمال كودك آزاري داشته اند. عوامل مستعد كننده كودكآزاري جسماني در خانواده كودكان آسيب ديده، بيشتر مربوط به پر اولاد بودن، اعتياديكي از اعضاي خانواده و وجود استرس حاد و شديد در طول 6 ماه گذشته بوده است. با انجام آزمون X2، ارتباط معني داري بين اقدام به كودك آزاري جسماني با سن، جنس،محل سكونت، جدايي والدين و سابقه آزار جسماني در كودك والدين، مشاهده شد (Pvalue <./..1). 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.