بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: زنان معلول معتاد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريده همتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 58 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهشي توانبخشي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: jrehabilitation.com

کليد واژه: سو ء مصرف مواد,معلوليت,اعتياد 

چكيده: طي قرنها، علي رغم كمكهاي درماني رسمي به زنان، فقط در چند دهه اخير، مساله ابتلايزنان به سوء مصرف مواد، مورد توجه قرار گرفته است. ماهيت و دلايل زير بنايي سوء مصرف مواد در زنان و مردان از يك شيوه مشابه پيروي نمي كند. و بالاخره تشخيص داده شد كه نتايج تحقيقات مربوط به مردان را نمي توان به عنوان راه حلهاي موثر، در مورد زناننيز به كار گرفت. در اينجا مسايلي مورد بحث قرار مي گيرند كه در كار زنان معلول و مبتلا به سوء مصرفمواد مي تواند ظهور كند، زيرا، تجارب آنان از نظر بدني، فرهنگي و اجتماعي، با مردان و ساير زنان متفاوت است. موضوع كليدي بحث حاضر اين است كه زنان معلول و مبتلا بهسوء مصرف مواد، در درجه اول و قبل از همه يك زن هستند كه مسايل ويژه خود را دارند ودر اين زمينه، لازم است مشكلات آنان درك شود و در كار مشاوران، مددكاران اجتماعي وسايرين مورد توجه قرار گيرد. بر اين اساس، مبحث حاضر مروري است بر كار مونيكا كوهنو مشاوران كلينيك سرپايي CASPAR در كمبريج ماساچوست راجع به زنان مبتلا به سوء مصرف مواد كه بر 25 سال تجربه جمعي و دانسته هاي دست اول و آخرين پژوهشهاي مربوط به اين موضوع متكي است (سال 2000). كلينيك فوق، براي افراد و خانواده هايي كه درگير يك يا چند نوع اعتياد هستند، درمان جامع سوء مصرف مواد را تدارك مي بيند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.