بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: پژوهشي پيرامون مشكلات رواني - اجتماعي نوجوانان ((پدر معتاد))

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اصغر دالوندي مربي كارشناسي ارشد پرستاري , ساير آثار   سيدجلال صدرالسادات استاديار دكترا مددكاري اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 26 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهشي توانبخشي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اعتياد,نوجوان,پدر معتاد,مشكلات رواني - اجتماعي 

چكيده: الكل و ديگر مواد مخدر بر زندگي نوجواناني كه والدين آنها به مصرف مواد مخدر وابستهباشند، تاثير فراوان باقي مي گذارد. اين قبيل نوجوانان نه تنها بعدا“ در معرض خطرات ناشي از مصرف مواد مخدر هستند، بلكه از ديگر مشكلات رواني اجتماعي نيز رنج مي برند. در مطالعه حاضر كه با هدف شناسايي مشكلات رواني - اجتماعي (افت تحصيلي، اختلال درروابط اجتماعي، و بروز اضطراب) نوجوانان پدر معتاد انجام گرفته، از پرسشنامه 90 سوالي آزمون رواني - اجتماعي (SCL-90)، (1) پرسشنامه وضعيت تحصيلي و پرسشنامه حوادث زندگي (2) استفاده شده است. اين مطالعه از نوع مطالعات مورد - شاهدي (3) است و در ابتدا، با مراجعه به مركز بازپروري قرچگ ورامين، تعدادي از معتاداني كه داراي فرزند نوجوان 18-12 ساله (پسر و دختر) و معيارهاي مورد نظر بودند، به صورت تصادفي انتخاب وسپس از بين فرزندان آنها 40 نفر به عنوان جامعه مورد، تعيين شدند. به منظور مقايسه،تعداد 40 نفر نوجوان ((پدر غير معتاد)) از فاميل و 40 نفر نوجوان ((پدر غير معتاد)) از همكلاسيها كه از نظر متغيرهاي سن، جنس، سطح تحصيلي، تعداد فرزندان در خانواده،سطح تحصيلات و شغل پدر و مادر همتا شده بودند، به عنوان گروه شاهد به طور تصادفي انتخاب و در آزمون شركت داده شدند. نتايج اين پژوهش حاكي از تفاوت معني دار در وضعيت تحصيلي، اختلال در روابط متقابل،و ميزان اضطراب نوجوانان ((پدر معتاد)) و نوجوانان ((پدر غير معتاد)) است. بدين معني كه در گروه مورد، افت تحصيلي، اضطراب و اختلال در روابط متقابل بيشتر است و بيناعتياد پدر و مشكلات رواني - اجتماعي فرزندان نوجوان آنها، رابطه معني داري وجود دارد. (P<./.5)  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.