بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: روند حداقل مزد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1373


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نامشخص نامشخص , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: از : واحد پژوهش وزارت کار و تامين اجتماعي مقدمه يكي از تدابير ممكنه در پاسخ توقعات كارگران، تعيين حداقل دستمزد در سطح نيازمنديهاي اساسي آنهاست كه البته بايد به آثار زيان آور تعيين حداقل مزد در سطح بالاتر ازواقع بر روي اقتصاد كشور نيز توجه داشت. بدين ترتيب با توجه به اينكه تغيير حداقل مزد امري ضروريست براي سطح و ميزان آن بايستي با مراقبت و دقت بسيار زيادي اقدام كرددر حقيقت وظيفه مشكل دولت ها در تعيين حداقل دستمزد بر اين اساس بايد انجام شود كهضمن جوابگويي به نيازهاي اجتماعي، هدفهاي اجتماعي آينده را كه وابسته به رشد اقتصادي و استفاده كامل از نيروي كار مي باشد به مخاطره نياندازد. اصولا ورود در اين قلمرو، واقعا يك كار فردي نيست بلكه كسب اطلاعات جامع در هر دووضعيت گذشته و حال را نياز دارد تا بتوان با تحليل و تفسير آنها، خطوطي را كه نظامهاي پرداخت دستمزد را ترسيم كرده يا به آن جهت داده است بيان كرد. بررسي روند حداقل مزد در كشورها را با نگاهي گذرا به تاريخچه حداقل مزد در جهان شروع مي كنيم. از ديرباز انديشه حداقل مزد مورد توجه بوده است، چنانكه در يكي از قديمي ترين قوانين دنيا (قوانين حمورابي) كه حدود سالهاي 1700 تا 2000 قبل از ميلاد اجرا مي شد، بهاين موضوع اشاره شده است كه "اگر كسي كارگر كشاورزي استخدام كند بايد حداقل هشت گوس (GUS) سالانه مزد را بپردازد". به عبارت ديگر موضوع حداقل مزد و اهميت آن از همان آغاز در تمامي شئونات اجتماعي،اقتصادي و سياسي ملتها نفوذ داشته است. منظور از "حداقل مزد"، مزدي است كه بدون توجه به ميزان بهره وري كار و ديگر روابطو قوانين حاكم بر مزدها نظير: عرضه و تقاضاي كار، قدرت چانه زني و مذاكرات دسته جمعي، صرفا" بنا بر ملاحظات زيستي و معيشتي كارگر و عائله او تعيين مي شود. در حقيقت به نوعي به حداقل مزد براي گذران زندگي (معاش) كارگر و خانواده تحت تكفل وي توجه شدهاست. بديهي است كه اين طرز نگرش مبتني بر جنبه هاي اخلاقي و اجتماعي مي باشد و تضميني براي تامين نيازهاي ضروري كارگر و خانواده وي محسوب مي شود. فرازهايي از مقاله حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده را موردتوجه قرار دهد، بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانوار را كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود، تامين تمايد. منظور از حداقل مزد، مزدي است كه بدون توجه به ميزان بهره وري كار و ديگر روابط وقوانين حاكم بر مزدها، صرفا" بنا بر ملاحظات زيستي و معيشتي كارگر و عائله او تعيينمي شود. اين مقاله در ادامه همراه با جداول ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.