بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقاله اي در رابطه با فقر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): غلامرضا راستان , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فقر يك پديده اجتماعي است كه ناشي از هماهنگي توزيع و تراكم جمعيت در مناطق جهان وعدم بهره گيري انسانها از زمين و امكانات فعلي جهان مي باشد. در حال حاضر از 4 ميليارد جمعيت ساكن كره زمين 35 درصد آن در كشورهاي پيشرفته زندگي مي كنند كه 88 درصد جمع توليد ناخالص ملي جهت را به خود اختصاص داده اند و متاسفانه 65 درصد از جمعيت زمين فقط از 12 درصد جمع توليد ناخالص ملي بهره مند ميباشند البته دنياي غرب علاوه ب اينكه رشد جمعيت را عامل فقر كشورهاي جهان سوم ميداند عامل ديگري از جمله اوضاع طبيعي و جغرافيائي را نيز دليل بر فقر اينگونه كشورها ميداند. د رحال حاضر دو سوم جمعيت گرسنه در آسيا زندگي مي كند و يك چهارم در افريقا و بقيهنيز در آمريكاي لاتين. فقر بصور مختلفي ممكن است وجود داشته باشد مثلاً فقر گروهييا دسته جمعي كه عبارتست از از كمبود مواد غذايي در يك جامعه و يا يك كشور ولي فقرفردي ممكن است به دو نوع زندگي فرد بستگي داشته باشد. عوامل موثر در ايجاد فقر افراد و جوامع توسعه نيافته را مي توان بشرح ذيل ذكر نمود. 1- كنز، جمع آوري پول و ثروت توسط عده اي معدود و عدم استفاده صحيح آن در جامعه 2- احتكار مايحتاج ضروري زندگي توسط عده اي سرمايه دار و سودجو 3- انحصاري بودن تجارت توسط عده اي يا گروهي خاص 4- اسراف و تبذير توسط عده اي معدود 5- بورس بازي افرادي خاص 6- عدم زمينه اشتغال و عدم بهره گيري از نيروي كار بالقوه موجود در جامعه بطوريكهطي برآورد سازمان جهاني كار لازم است بين سالهاي 1980 تا 2000 قريب به 880 ميليون شغل جديد در كشورهاي توسعه نيافته ايجاد شود. 7- بيسوادي و عدم بهره مندي از دانش اجتماعي 8- بلااستفاده بودن منابع و ذخائر زيرزميني 9- فرار مغزها - طبق برآورد انكتاد UNCTAD مشاكرت و همكاري افراد متخصصي كه از جهان سوم به سه كشور امريكا، كانادا و انگليس رفته اند طي سالهاي 1960 تا 1970 بيش از51 ميليارد دلار براي كشورهاي صنعتي و پيشرفته ارزش داشته است. 10- فقر علمي و تكنولوژي ، پائين بودن هزينه هاي تحقيقاتي ، بطوري كه طي بررسي آماري سال 1970 از كل هزينه هاي انجام شده جهت تحقيق و توسعه در سطح بين المللي 97/7 درصد كشورهاي توسعه يافته و فقط 2/3 درصد در كشورهاي توسعه نيافته صرف گديده است. 11- سرمايه گذاري دول غني در كشورهاي توسعه نيافته و پرداخت وام به اينگونه كشورهالذا در پايان ميتوان گفت با شناخت عوامل ايجاد فقر ميتوان جهت فقرزدائي در حد امكان كوشش نمود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.