بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تامين اجتماعي براي قرن بيست و يكم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مرداد 1378


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نامشخص نامشخص , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نشريه ا-ب- تامين اجتماعي قسمت دوم مقدمه سازگاري با نيازهاي اجتماعي مربوط به ناپايداري خانواده اين مشكل مسئله اي طولاني مدت است - بخصوص در كشورهاي صنعتي- و هر راه حلي بايد متضمن فرديت برخي از حقوق تامين اجتماعي باشد. نظام حقوق اشتقاقي كه بيمه گزاران را قادر مي سازد تا افراد تحت تكفل خود را در مقابل بيماري و مرگ تحت پوشش قرار دهند، ديگر نظام مناسبي محسوب نمي گردد، در ضمن بسيار پيچيده و ناقص است به خصوص در مورد حقوق بازنشستگي بازماندگان يا وقتي كه فرد تحت تكفل مجددا" ازدواج مي كند و به طور اخص اگر ازدواجهاي پياپي و هم خانه شدنهاي مجدد صورت گيرد، در زمينه مراقبت بهداشتي/ درماني، نظام حقوق فردي اشخاص كه اداره آنبسيار آسانتر و نه تنها بر اساس درآمد كار است بلكه بر پايه يكپارچگي در سطح ملي است - بايد تعميم گردد. در اكثر كشورهاي صنعتي برخي اقدامات در جهت حفظ حق همسران بيكار براي داشتن بيمه درماني در جريان طلاق يا جدائي و فراهم آوردن چنين حقي براي زوجهايي كه بدون ازدواج با هم زندگي مي كنند، صورت گرفته است، اما براي حق مراقبت درماني، يك حق همگاني در تعداد كثيري از كشورها پيشرفت غير قابل انكاري خواهد بود. دردوران رفاه كه به طور روزافزوني با ناپايداري خانواده و ناامني مادي مشخص و آشكار مي گردد، چنين حقي بايد با فرد منطبق و بايد از هزينه براي افرادي كه زير آستانه فقرزندگي مي كنند رها باشد. ساماندهي طرحهاي بازنشستگي پيري در سه محور نيز - اولين، محور همگاني و نرخ يكنواخت (تابع محل سكونت)، دومين، محور اجباري مربوط به گنجايش و انضباط اشتغال و سومين،محور خصوصي اختياري- مطلوب است. حقوقي كه توسط اولين محور پرداخت مي گردد با حقهاييكه افراد و همسرانشان تحت دو محور ديگر كسب كرده اند (مستلزم مكانيزمي براي سهيم شدن در اين حقوق طبق دومين محور) تلفيق مي گردند. اين حقوق براي اشخاص بيوه و بدون درآمد كه بالاي 55 سال سن دارند (در بيشتر موارد اين افراد را زنان تشكيل مي دهند) قابل دسترسي است. اين مقاله در ادامه محور زير را مورد بحث قرار داده است. انطباق حمايت اجتماعي با نماي جديد بازار كار فرازهايي از مقاله نظام حقوق اشتقاقي كه بيمه گزاران را قادر مي سازد تا افراد تحت تكفل خود را در مقابل بيماري و مرگ تحت پوشش قرار دهند، ديگر نظام مناسبي محسوب نمي گردد. درآمد پايه به طور كارآمد عرضه كار را كاهش داده و اين امكان را فراهم مي آورد كهنيازهاي كارفرمايان و كاركنان در مورد تغييرپذيري اشتغال برآورده شود. رفاه عمومي را نمي توان به جمع آوري محض ثروت مادي خلاصه كرد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.