بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تامين اجتماعي براي قرن بيست و يكم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1378


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نامشخص نامشخص , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: از : نشريه ا. ب. تامين اجتماعي قسمت اول مقدمه برخي ادعا مي كنند كه نظامهاي تامين اجتماعي به دليل هزينه حق بيمه و قوه رو به ضعف اقتصادي، به خاطر تاثيرات بدون انگيزه آنها بر كار و سطوح پس انداز، موجب تضعيف مسئله رقابت طلبي و اشتغال مي گردند. اما در عين حال، اين نظامها به منظور برآوردن نيازهاي جديد اجتماعي ناشي از بي ثباتي خانواده و تغييرات روندهاي بازار كار- يعني بيكاري روزافزون و كاهش امنيت شغلي، تفاوت دستمزد كه بسيار نيز شايع است و كاهش رتبهصاحبان مشاغل آزاد - كه مقارن با جهاني شدن بازارهاست - به كار گرفته مي شوند. از انجا كه ديگر، مشاغل با ثبات و تمام وقت براي همه افراد حتمي و مسلم نيست،مقالهذيل نياز به توزيع مجدد بهتري را (بدون تغيير دادن در پوشش تامين اجتماعي) در جهتدستيابي به تعادل بين يكپارچگي شغلي و ملي كه دومين مورد را ترجيح مي دهد به عنواناصل در نظر مي گيرد. نظامهاي تامين اجتماعي در سرتاسر جهان با مشكلات مالي بسيار مهم كه موجب انتقادهايفراوان و روزافزوني شده مواجه گشته است. اين نظامها به ويژه متهم به صدمه زدن به رقابت طلبي شركتها و در نتيجه كمك به تشديد مساله بيكاري مي گردند. همچنين ادعا مي شود كه اين نظامها به دليل تاثيرات بدون انگيزه بر كار و پس انداز، نيروي اقتصاد راتضعيف مي نمايند و به سوء استفاده ها، اعمال غير مسئولانه و وابسته افزايش مي بخشند. چنين انتقادهايي يك حقيقت را ناديده مي گيرد كه اغلب نيز آگاهانه يا به طور ديگريبه غلط تعبير مي گردد، اما يادآور اين امر است كه تامين اجتماعي شامل موسساتي براياندوختن ثروت نيست. بلكه يك سري مكانيزمهايي براي توزيع مجدد درآمد از انسان سالم به بيمار، از افراد شاغل به بازنشسته و غيره است. بر خلاف ادعاهايي كه اذعان گشته، تامين اجتماعي هيچ درصدي از محصول ناخالص داخلي را به خود جذب نمي كند: مبالغي كه بهعنوان ماليات يا حق بيمه وصول مي گردد، به عنوان مزاياي تامين اجتماعي در اقتصاد وبه طور غير مستقيم به عنوان هزينه اداره موسساتي كه اين مبالغ را كنترل مي كنند، به پول در گردش بازگردانده مي شود. تنها مسئله واقعي اين است كه هيچ رابطه بي واسطه يا مستقيمي بين آنچه فرد مي پردازد و آنچه كه دريافت مي دارد وجود ندارد. با اين حال، اين بازتاب همان هدف تامين اجتماعي است كه از مكانيزمهايي كه مسئله يكپارچگي را مسلم و حتمي مي كند بهره مي گيرد.بيشتر افرادي كه تحت پوشش تامين اجتماعي هستند، بيش از آنچه كه در برخي مراحل زندگي دريافت مي كنند مي پردازند و بيش از مقداري كه ديگر مراحل مي پردازند، وصول مي كنند، به خصوص در زمان بازنشستگي يا بيكاري، يا زماني كه دچار بيماري وخيم و جدي مي گردند. منشاء اصلي مشكلاتي كه توسط تامين اجتماعي ايجاد شده اين اصل است كه اين منشاء دريك بافت اقتصادي - اجتماعي شكل مي گيرد كه يكباره آنرا به طور روزافزوني براي سرمايه گذاري لازم، و به طور فزاينده اي دشوار جلوه مي دهد. اين تضاد عمده، مشكلات و مسائل بسياري را ايجاد مي كند كه در اينجا تنها براي پاسخ به سوالات ذيل به طور خلاصهمورد بحث قرار مي گيرند: آيا تامين اجتماعي مسئول مشكلات اقتصادي است يا قرباني آنهاست؟ و ما از اينجا به كجا مي رويم؟ اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. آيا تامين اجتماعي مسئول مشكلات اقتصادي است يا خود قرباني آنهاست؟ آيا سهام حق بيمه كارفرمايان، منشاء بيكاري است؟ سهم حق بيمه كارفرمايان و هزينه هاي منابع انساني. تاثيرات كاهش حق بيمه انگيزه هاي استخدام آيا تامين اجتماعي قوه اقتصادي را از توان مي اندازد؟ افزايش نياز به تامين اجتماعي ما از اين جا به كجا خواهيم رفت؟ جمعيت شناسي مراقبت و نگهداري از افراد مسن تحت تكفل تامين بودجه تامين اجتماعي سازگاري با نيازهاي اجتماعي مربوط به ناپايداري خانواده انطباق حمايت اجتماعي با نماي جديد بازار كار فرازهايي از مقاله نظامهاي تامين اجتماعي در سرتاسر جهان با مشكلات مالي بسيار مهم كه موجب انتقادهايفراوان و روزافزوني شده مواجه گشته است. اين نظامها به ويژه متهم به صدمه زدن به رقابت طلبي شركتها و در نتيجه كمك به تشديد مساله بيكاري مي گردند. سرمايه حقوق بازنشستگي با نرخ يكسان به طور منطقي از مالياتها (مانند دانمارك) يابا كاهش كليه صورتهاي درآمدي (مانند سهام عمومي حق بيمه تامين اجتماعي در فرانسه) تامين مي گردد. مبالغي كه به عنوان ماليات يا حق بيمه وصول مي گردد، به عنوان مزاياي تامين اجتماعي در اقتصاد و به طور غير مستقيم به عنوان هزينه اداره موسساتي كه اين مبالغ را كنترل مي كنند، به پول در گردش بازگردانده مي شود. افزايش تعداد افراد مسن تحت تكفل يكي از چالشهاي مهمي است كه نظامهاي تامين اجتماعي مجبود به مواجهه با آن مي باشند. منشاء اصلي 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.