بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تامين اجتماعي و وابستگي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: شهريور 1378


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نامشخص نامشخص , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه : امروز موضوع نگران كننده اي بطور گسترده در بين مسئولين وجود دارد مبني بر اينكهتامين اجتماعي موجب وابستگي مي شود. موضوعاتي كه بيشتر ذهن آنها را به خود مشغول كرده عبارتند از، بيكاري، تك سرپرستي، از كارافتادگي. در اينجا رابطه منظمي بين آنها وجود ندارد. بنابراين مقاله در پي آزمون عوامل ديگري است كه بتواند تعيين كننده رابطه اي بين وابستگي و تامين اجتماعي باشد. يكي از نگرانيهاي شايع دست اندركاران، هزينه هاي رو به افزايش تامين اجتماعي است.در اين ميان، كارشناسان تامين اجتماعي، اساسا" با تمركز روي پيامدهاي تغيير شرايط اجتماعي و اقتصادي براي افراد متكي به تامين اجتماعي توجه بيشتري به آن مبذول مي دارند و در مقابل، بسياري از منتقدين تامين اجتماعي تمايل دارند كه با اين مساله از جهت مخالفت روبرو شوند و در نتيجه عواقب پرداخت مقرري از سوي تامين اجتماعي جهت ((وابستگي)) به اين سازمان آنها را بسيار نگران كرده است. بنابراين، بررسي پايه و اعتبارديدگاه منتقدين در توجه به آينده تامين اجتماعي از اهميت بسياري برخوردار است و موضوع اين مقاله مي باشد. اين عقيده كه فقرزدايي اوضاع را وخيم تر خواهد كرد، موضوع تازه اي نيست. در سال 1835 دتاكووبل در مقاله اي چنين نوشت: ... هر نظام اداري پايدار و منظم كه هدفش رفع نيازهاي تنگدستان باشد، بيش از آنكه بتواند راه علاجي پيش گيرد موجب نيازمندي بيشترمي گردد و جمعيتي را كه قصد كمك به آن را دارد و براي آسايش آن مي كشود، به تباهي خواهد كشيد. اين مقاله در ادامه همراه با جدول و نمودار ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.