بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: حداقل درآمد تضمين شده

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1369


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شانتال اوزباي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه : فقر در كشورهاي صنعتي نه تنها به بقاي خود ادامه مي دهد بلكه عليرغم رشد هزينه هايعمومي و كمك هاي تامين اجتماعي (كه اكنون در مقايسه با 20 درصد سالهاي اوليه دهه 1970 به 30 درصد توليد ناخالص داخلي بعضي از اين كشورها بالغ مي گردد)، حتي شديدتر از سالهاي ركود 74-1973 هم شده است و اين موضوعي است كه به طور فزاينده اي توجه دولتها، مسوولين تامين اجتماعي و كارشناسان اين رشته را به خود جلب كرده است. پيدايش مجدد فقر - كه بعضي آن را فقر "جديد" مي نامند - عميقا به دليل افزايش بيكاري (و طولاني تر شدن مدت آن)، - افزايش خانواده هائي كه بر اثر طلاق يا جدايي يكي از والديندر آن حضور ندارد و نيز عدم كفايت نظامهايي كه در اصل جهت مبارزه با فقر طرح ريزي نشده اند، بوده است. براي افزايش اثر بخشي نظامهاي رفاه اجتماعي به عنوان وسيله اي جهت توزيع مجدد درآمد و كوشش براي پر كردن شكافي كه در فراگيري اين نظام ها وجود دارد، تدابيري از قبيل مقررات حداقل مزايا در طرح هاي بيمه، ارائه كمك هاي مبتني بر سنجش وضع معيشت، و بالاتر از همه بر قراري حداقل درآمدهاي محلي و ملي انديشيده شده است. اما اين اقدامات هنوز به حدي نيست كه بتواند نيازهاي افرادي را كه كلا يا جزئا خارج از بازار كار قرار دارند، و تعداد آنها رو به افزايش است، برآورده سازد. اين امر به دليل آنست كه از يك طرف مبناي برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي بر كار استوار است و از طرف ديگر، كمك هاي اعطائي طرح هاي رفاهي به كساني كه درآمد ديگري براي معاش ندارند، مانند افراد بيكاري كه تحت پوشش طرح هاي بيمه قرار ندارند و يا به طوركامل تحت پوشش قرار نمي گيرند، هنوز هم كافي نيست. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. حداقل درآمد تضمين شده: تجارب ملي و محدوديتهاي آن وجوه اشتراك و افتراق برنامه ها محدوديت ها مسائل نظري و راه حل هاي ممكن 1- جنبه هاي افراطي پيشنهادهاي ليبرالي و محدوديت هاي آن راههاي ممكن براي تلفيق يك حداقل درآمد تضمين شده در نظام موجود اين مقاله همراه با يك نمودار ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.