بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: توسعه اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1376


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيداحمد موثقي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قسمت سوم اشاره: در قسمت اول و دوم مقاله حاضر پيرامون ضرورت بازانديشي جدي جهان سوم در مورد اهداف اجتماعي برنامه ريزي- توجه به مواردي كه جماعت انساني را پايدار و بادوام مي سازد و ... مطالبي را خوانديد، اين قسمت اختصاص دارد به بررسي كيفيت زندگي، نيازهاي بشر و ملزومات كيفيت زندگي فردي و اجتماعي. مقدمه: كيفيت زندگي مدلهاي مفهومي از ((كيفيت زندگي)) يك پديده نسبتا" جديد، اكثرا" همراه با تفكر جديد راجع به اهداف توسعه مي باشند، اما اينكه چه چيزي يك زندگي خوب يا ارضاء كننده راتشكيل مي دهد، از زماني كه بشريت فرهنگهايي را توسعه داد و در چارچوب آنها شروع بهعمل بر مبناي مقياسي از ارزشها نمود، موضوع انديشه و تفكر بوده است. مطالعات انسانشناختي از اجتماعات در مقياس خرد و نسبتا" بسيط و منفك نشده - عموما" به عنوان قبايل بدوي شناخته شده - تنوع وسيعي از راه و روشهايي كه در آنها گروههاي انساني ارتباط برقرار كردن با طبيعت، جامعه و مافوق طبيعت را مي آموزند، نشان مي دهد. آنها درصدد درك و تبيين واقعيت محيط بر آنان، حتي اگر قسمتي از درك و شناخت آنها مبتني بر افسانه، سحر و جادو و ماوراالطبيعه گرايي باشد، بر مي آيند علي رغم نارسايي دانش و خصيصه غير علمي درك و شناخت اين گروهها از محيط فيزيكي، اجتماعي و فرهنگي اين فرهنگهاثابت كرده اند كه قابل دوام مي باشند. تمدنهاي بزرگ شكوفا و نابود شده اند، اما فرهنگهاي قبيله اي دوام آورده اند. مفاهيم سبكهاي زندگي خوب، ارضا كننده و مطلوب، درساختارهاي هنجاري طرح و نمودار ارزشها و تاكيدات فرهنگي آنها، مستتراند. جوامع در مقياس كلان و بزرگتر و تمدنها - كوچك و بزرگ - از اين نظر صريحتر بوده اند. ساختار هنجاري آنها به طور واضحتري آنچه را كه مطلوب و خوب است مشخص مي كند، اگر چه هر يك از آنها حدودي براي تساهل و مدارا برقرار كرده و تنوعات در تعريف و تعيين هدف و نيلو دستيابي به هدف را مجاز مي شمارد. اين مقاله در ادامه به محور زير پرداخته است. نيازهاي بشر و ملزومات كيفيت زندگي فرازهايي از مقاله هيچ دين، نظام فلسفي و تمدن بزرگي از بعد مادي زندگي غفلت نكرده است، مشكلات زمانيبالا مي گيرند كه ثروت معادل و مساوي با خوشبختي گرفته شود و مصرف به عنوان شاخص اصلي ارضا مورد توجه قرار گيرد. تاكيد بيش از حد بر ارضاي شخصي، نظم اجتماعي را غير قابل حفظ و دفاع مي سازد و نوعي عدم تعادل در جامعه ايجاد مي كند كه ممكن است اداره آن مشكل باشد. در هر گونه ملاحظه و توجهي نسبت به مساله كيفيت زندگي، افراد را نمي توان ناديده گرفت، نيازهاي آنها و تامين و ارضاي آنان مهم هستند. هر تعريف متقاعد كننده اي از كيفيت زندگي بايد شامل سه مجموعه متنوع از معيارهاي خاص گرايانه به طور فرهنگي تعيين شده، معيارهاي عام گرايانه به طور علمي تعيين شده ومعيارهاي توجه كننده هم به استثمار بيش از حد و تخريب زيست محيطي از يك طرف و هم به بهبود و ارتقا زيست محيطي از طرف ديگر باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.