بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: توسعه اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1376


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيداحمد موثقي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قسمت دوم اشاره: در قسمت اول اين مقاله، نوسنده راجع به مقدم بودن توسعه اجتماعي بر توسعه اقتصادي، و ضرورت بازانديشي جدي جهان سوم در مورد اهداف اجتماعي برنامه ريزي و استراتژيهاي عملي و اجرايي از جمله تغيير ارزشهاي خودمدار به ارزشهاي جامعه نگر، تغيير از جهت گيري حال نگر به جهت گيري حال / آينده نگر، و همچنين توجه به آنچه جماعات انساني را پايدار و بادوام مي سازد، از قبيل پيش بيني نيازهاي آينده، ايجاد مكانيسمهايحل مناقشه و ... مطالبي عنوان گرديده در ادامه بقيه مطالب را از نظر شما خواهد گذشت. مقدمه: طبيعتا" مصرف فردي كه به سرحد زياده روي و افراط برسد مذموم و خوار شمرده خواهد شدو تاييد و تصويب اجتماعي رفتاري را كه براي جامعه به طور كلي خوب است، تحسين خواهدكرد. به طور قطع، عملي ساختن دگرگوني ها در چنين حجم و وسعتي دشوار است، زيرا نظام، آنطور كه امروزه وجود دارد، به هر صورت در قسمتهاي وسيعي از جهان به سوي كامروا كردنخود و لذت فردي و مصرف شخصي، سوق پيدا كرده است، اما آن غيرممكن نيست. همه اديان بزرگ عالم و نظامهاي فلسفي عمده بر تعادل و هماهنگي برقرار كردن ميان انگيزشهاي خود نگر و دگرنگر، تاكيد كرده اند،اكثر آنها يك ارجحيت و تقدم آشكاري براي دومي قايل شدهاند. سلسله تجربيات تاريخي بشر مملو از نمونه هايي از موقعيتهايي است كه در آن كامروا كردن خود، فداي هموار ساختن راه براي آنچه كه از نظر اجتماعي خوب تلقي مي شده،گرديده است. چنين كردارها و انتخابهايي از تقدير و ستايش و قدر و اعتبار اجتماعي بيشتري نسبت به زياده رويها و افراطهاي خودخواهانه، برخوردار بوده اند. در طول ايام زندگي خود ما بعضي جوامع تلاشهاي شجاعانه اي در زمينه چنين دگرگونيهايي از طريق وظيفه شناسي، سياسي كردن و بسيج به عمل آورده اند كه تماما" بدون موفقيت نبوده است. اگرنظم اجتماعي جديد قرار است كه راهنمايي و هدايت شود، فضايل صبر و شكيبايي و مقاومتو پايداري بايد ترويج شوند. تغيير با چنين اهميتي را نمي توان در يك روز يا حتي دريك دهه ايجاد نمود، آنچه اساسي است آغاز نمودن سفر است. توسعه اجتماعي، بنا به گفته ((چي.اف.ايكس.پيوا)) دو بعد مرتبط با هم دارد - اول، توسعه ظرفيت و توانايي مردمدر كار كردن به طور مداوم براي رفاه خود و جامعه شان، دوم، تغيير و اصلاح يا توسعهنهادهاي جامعه، تا اينكه نيازهاي بشر در همه سطوح مخصوصا" در پايين ترين سطح، از طريق يك روند بهبود و ارتقاء روابط ميان مردم و نهادهاي اجتماعي - اقتصادي، برآورده شود، به نحوي كه تصديق كننده اين امر باشد كه نيروهاي انساني و طبيعي دايما" در حالپا در مياني بين بيان و ابراز نيازها و وسايل تامين آنها مي باشند. اين مقاله در ادامه محور زير را مورد بحث قرار داده است. نيازهاي بشر: چشم اندازهاي ارزشي فرازهايي از مقاله هدف توسعه اجتماعي نهايتا" نيل به يك جامعه انساني تر با نهادها و سازمانهايي استكه به طور متناسب تري به نيازهاي بشري پاسخ مي دهند. در برخورد با موجودات انساني، ما نبايد خودمان را فقط به يك توجه به نيازهاي اساسيبراي بقاء محدود بكنيم، جزء زيبايي شناختي زندگي انسان مهم است. در عين به رسميت شناختن سنت به عنوان يك عنصر مهم زندگي انسان، ما نبايد از مغتنمشمردن خلاقيت و ابتكار و نوآوري (اگر چه اينها تحت شرايط خاصي كيفرها و مجازاتهايسختي را هم به دنبال دارند)، غفلت ورزيم. كيفيت زندگي بستگي به ادراك و انديشيدن به ساختار نياز بشري در يك چشم انداز جديدو به تهيه توشه و تدارك كافي و مناسب براي آن، دارد. مساوات طلبي و عدالت اجتماعي آرمانهاي غير ممكني نيستند، طراحي و تنظيم مجدد آيندهما از طريق انقلاب نهادي و دگرگوني ارزشي به خوبي در حوزه امكان قرار دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.