بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: توسعه اجتماعي: نيازهاي بشر و كيفيت زندگي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: شهريور 1376


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيداحمد موثقي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قسمت اول مقدمه : يكي از نتايج فرعي بحث جاري راجع به نوسازي و توسعه، يك انقلاب واژه شناختي كوچك،بوده است. كاربرد بعضي از واژه هاي استقرار يافته، وراي شناسايي، تغيير كرده و واژههاي جديدي ابداع شده اند، گاهي بخاطر تاثير گذاري و گاه براي ارتباط دادن اختلاف معاني دقيق و ظريف، با وجود اين، جايگزيني تدريجي "توسعه اقتصادي" مرسوم تر و متداولتر بوسيله "توسعه اجتماعي" و پيوند خوردن آن با مفاهيم "نيازهاي بشر" و "كيفيت زندگي" تنها دلالت بر تغيير در شيوه ندارد، بلكه تغيير و تبديل در قالب فكري را مي رساند. به معناي مرسوم و متداول در ادبيات علوم اجتماعي اوليه، عبارت " توسعه اجتماعي" تقريبا" با تكامل اجتماعي مترادف است. مراحل عمده و اساسي در تكامل جامعه انساني، تعيين شده در يك چشم انداز جامعه شناختي كلان، نموداري از توسعه اجتماعي مهم در اين توالي تكامي، وحشيگري، بربريت و تمدن است. مورد آخر كه تقسيم شده به مراحل ماقبل صنعتي و صنعتي است، حاكي از تغييرات مهم در خصيصه هاي اجتماعي و ظهور شكل بندي هاي اجتماعي جديدي بودند. بسياري از تكامل گرايان به يك نوع كليت و اجتناب ناپذيري در اين توالي هاي تكاملياشاره داشتند باور بر اين بود كه دستيابي به هر مرحله از اين توالي ها، پيشرفت و ترقي را نشان مي داد، كل بشريت در حال حركت به سوي هدف تمدن ديده مي شد و انتظار مي رفت كه دير يا زود به آن نايل شوند. در بحث هاي جديدتر، مفهوم توسعه اجتماعي از فرضيه تكاملي جدا شده و بر سئوالات مربوط به برآوردن نيازهاي بشر و بهبود و ارتقاء كيفيت زندگي تمركز يافته است. مفهوم توسعه اجتماعي جامع تر از توسعه اقتصادي است. توسعه اقتصادي در بطن توسعه اجتماعي قرار دارد، اما دستيابي به اهداف و آرمانهاي اجتماعي وسيع تر و مشخص تر را هدف قرار ميدهد. نه اين اهداف و آرمانها و نه خود مفهوم توسعه اجتماعي، مورد بحث هستند و برخيفرمول بندي هاي تجربي و آزمايشي نيز از شاخص هاي توسعه اجتماعي، شروع به ظاهر شدننموده اند. فرازهايي از مقاله جايگزيني تدريجي "توسعه اقتصادي" مرسوم تر و متداول تر بوسيله " توسعه اجتماعي" وپيوند خوردن آن با مفاهيم "نيازهاي بشر" و "كيفيت زندگي"، تنها دلالت بر تغيير در شيوه ندارد، بلكه تغيير و تبديل در قالب فكري را مي رساند. تا زماني كه براي مسئله نابرابري راه حلي پيدا نشده است، و تا زماني كه نابرابري اقتصادي و اجتماعي برقرار است و رشد آن ادامه دارد، نمي توان ادعا كرد كه توسعه به يكي از اهداف عمده اش نايل آمده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.