بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بيكاري در كشورهاي جنوب شرقي و شرق آسيا طي دهه 1990

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1374


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدعلي راسخ قائم مقامي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه كشورهائي منطقه جنوب شرقي و شرق آسيا در مقايسه با ساير مناطق دنيا از لحاظ رشد، يكي از سريعترين آنها مي باشند، جدول شماره (1) اين واقعيت را منعكس مي نمايد. اين منطقه همچنين توانسته است به سريعترين نقل و انتقالات جمعيتي دست پيدا كند و بدين ترتيب رويارويي با مشكل اشتغال مولد و نيروي كار را سهل تر سازد. تحقيق حاضر بطور معمول به تجربيات كشورهاي كوچكتر و ديگر نواحي اين مناطق مي پردازد. جمهوري كره، تايوان، مالزي، اندونزي، تايلند، هنگ كنگ و سنگاپور از اين گروه هستند و از آنجا كه دو كشور هنگ كنگ و سنگاپور نمونه بارز مناطق و كشورهاي در حال توسعه مي باشند، مرجع ما غالبا" به تجربيات پنج كشور ديگر محدود خواهد شد. عملكرد كشورچين كه راهي بسيار متفاوت با كشورهاي فوق الذكر را در پيش گرفته است، قابل توجه و تجزيه و تحليل جداگانه مي باشد. فيليپين تنها كشور اصلي در منطقه است كه مدارك كافيدر مورد آن در دسترس بوده و مراجعه به اين مدارك تنها به دليل مقايسه صورت مي پذيرد. كشورهاي جنوب شرقي و شرق آسيا در دستيابي به نرخ رشد بالا در زمينه توليد و توزيععادلانه آن به صورت يكسان، موفق بوده اند. توسعه سريع در ايجاد اشتغال مولد و درآمدزا، ابزار اساسي توزيع عادلانه بوده است. برخي از عوامل اساسي اين عملكرد برجسته وقابل توجه كشورهاي فوق الذكر، بايد هر چه بيشتر روشن گردد. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. جهت گيريهاي اشتغال سرمايه انساني چگونگي عملكرد بازار كار عملكرد اقتصاد كلان چين نارسايي هاي عمده فرازهايي از مقاله عامل مهم در دستيابي كشورهاي اين منطقه به بازده بالا از منابع، دوري جستن اين كشورها از استراتژي هاي سنتي، وارد كردن صنعت تبديلي و بكارگيري استراتژي صنعتي است كهتوسط صادرات هدايت مي گردد. رشد فزاينده و سريع صادرات به عنوان معياري براي اندازه گيري كارايي، استفاده از منابع در ارتباط با ساير نقاط جهان را ايجاب مي سازد و توسعه تكنولوژي مناسب را در اولويت قرار مي دهد. در سال 1981، دستمزدهاي كارگران زن در مناطق شهري چين بطور متوسط 17 درصد پايين تراز دستمزد كارگران مرد بود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.