بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: چرا مردم مهاجرت مي كنند

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1374


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): 0 دفتربين المللي كار , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه در سالهاي اخير، چشم انداز جهاني تركيبات و ويژگيهاي جديد اقتصادي و سياسي قابل ملاحظه اي را توسعه بخشيده است. از اروپاي شرقي تا حاشيه اقيانوس آرام و مرزهاي ايالات متحده و مكزيك، تغيير شكل مرزها و اتحادها، همزمان با تحول در نيروي اقتصادي، جهتبسياري از جريانهاي بين المللي مانند پول، كالا و مردم را تغيير داده است. در حال حاضر، در حدود 80 ميليون نفر در كشورهاي بيگانه زندگي مي كنند و اين تعدادبطور مرتب افزايش مي يابد (از اين ميان اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي سابق در نظرگرفته نشده اند). بطور كلي، هر ساله يك ميليون نفر از زادگاه خود مهاجرت مي كنند، در حالي كه تعداد ديگري از در جستجوي پناهندگي سياسي هستند. مهاجرت از هيچ رو مساله تازه اي نيست، بنظر مي آيد كه تمامي نوع بشر از يك نياكاندر شرق افريقا بوجود آمده اند كه فرزندان آنها در گروههاي پيوسته نژادي و قومي، سراسر جهان را به اسكان خود درآورده اند. از آن زمان افراد نيز به انگيزه هاي ماجراجويي، اميد و يا نااميدي و وازدگي، در جستجوي مكاني مطلوب و دلخواه به منظور كار و زندگي اقدام به مسافرت كرده اند. اما مهاجرت در دهه 1990، ويژگي و ضرورت جديدي پيدا كرده است. ميليونها نفر بعنوان توريست، تاجر و يا مامورين رسمي و دولتي سفر مي كنند.مابقي اين تعداد را كه معمولا" مهاجر خوانده مي شوند مي توان به پنج گروه تقسيم نمود. اين طبقه بنديها غالبا" نامشخص و در بيشتر مواقع ناپايدار است، زيرا افراد به راحتي از گروهي به گروه ديگر انتقال پيدا مي كنند. بسياري از كارگران ميهمان يا كارگران قراردادي اغلب بصورت مقيمان دايم آن كشور در مي آيند كه نمونه آن را مي توان دراروپا مشاهده كرد. مهاجرين غير قانوني غالبا" اين فرصت را دارند كه از طريق عفوهايعمومي موقعيت خود را استحكام بخشند. بيش از 2 ميليون مكزيكي از سال 1988 در امريكاهمين عمل را انجام داده اند. همچنين نگهداري آمار صحيح از اين افراد بسيار مشكل استزيرا مفهوم افرادي كه مهاجر محسوب مي شوند از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. اين آمار ممكن است كه چندان هم دقيق نباشند. اما روندهاي اخير در مهاجرت بين المللي زنگ خطري را براي كشورهاي صنعتي به صدا درآورده و پتانسيل مهاجرت اقتصادي از شرقبه غرب نگراني شديدي را موجب شده است. بيگانه ستيزي و نژادپرستي رو به افزايش است وسياستمداران از اين فرصتها استفاده كرده و جريان نارضايتي عمومي را به سوي جوامع مهاجرين سوق داده اند. اين نگراني ممكن است نامعقول به نظر رسد، اما مهاجرت بين المللي مي تواند برخورد منافع و تضاد بين حقوق انساني و آزاديها را ايجاد نمايد. جوامع اسكان يافته مايل هستند كه به آنچه در اختيار دارند تسلط داشته و آن را از دسترس بيگانگان محفوظ دارند،در حالي كه مهاجرين مي خواهند به آزادي سفر كرده و بهترين زندگي ممكن را براي خودو افراد خانواده خود مهيا كنند. چنين كشمكش هايي معمولا" لاينحل و دايمي نمي باشند،زيرا در گذشته نيز با چنين مواردي برخورد شده است و اگر بطور كامل حل نگشته، حداقلتوانسته اند كه صورتي معقول بدان ببخشند. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. پنج طبقه بندي اصلي مهاجرت بين المللي اختلاف بين كشورهاي ثروتمند و فقير عدم توازن جمعيت اختلال در توسعه ارتباط بين كشورهاي مهاجرفرست و كشورهاي مهاجرپذير ارتباطات جمعي : 1- سياستهاي خانوادگي 2- كارگريابي 3- مهاجرت حرفه اي فرازهايي از مقاله كشورهاي مهاجرفرست ممكن است بخواهند مهاجرت را تشويق نمايند، از آنجايي كه اجرت نقدي كارگران مي تواند منبع بسيار خوبي براي مبادله ارزي خارجي باشد و يا ممكن است بخواهند از مهاجرت جلوگيري بعمل آورند زيرا در غير اينصورت تعداد زيادي از كارگران ماهر خود را از دست مي دهند. اساسي ترين علل مهاجرت، اختلاف درآمد و موقعيت كاري - اجتماعي بين كشورهاي مختلف بخصوص بين كشورهاي صنعتي و جهان در حال توسعه است كه اين امر بيش از پيش مشهود مي باشد. بطور كلي در كشورهاي در حال توسعه حدود 1/2 ميليارد نفر در فقر مطلق بسر مي برند،حدود 700 ميليون كارگر بيكار و يا داراي اشتغال ناقص هستند و 38 ميليون نفر ديگر همه ساله به نيروي كار مي پيوندند. فروپاشي كمونيزم نيز مقدار زيادي نيروي كار مازاد در اروپاي شرقي و شوروي سابق رابوجود آورد، ركود اقتصادي در حال وقوع چه از طريق انتقال واحدهاي اقتصادي به بخش خصوصي، چه از طريق كوچك نمودن اين واحدها در بخش دولتي تهديد مي كند كه يك بيكاري دسته جمعي را به همراه داشته باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.