بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقاله اي در باب فقر وفقرزدائي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عزت ديره , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فقر مهمترين عامل درايجاد و دامن زدن به انحرافات و آسيبهاي اجتماعي ميباشد و مفهومآن در رابطه با انتظارات و خصايصي است كه افراد يك جامعهدر زندگي متعارف خود دارندو كاملاً يك مفهوم نسبي است در جوامع مختلف و در شرايط گوناگون و حتي در زمانهاي خاص مفاهيم متفاوتي دارد و بر اين مفهوم عواملي چون گرايشات ، تعصبات شيوه حمايت ، وضع جامعه از نظر سلامت يا بيماري اقتصاد هم اضافه مي شود از جهتي فقر فرهنگي موجباتفقر اقتصادي را فراهم مي سازد، فقرا داراي ويژگيهايي از قبيل تربيت ناقص ، درآمد كم، كمبود غذايي، سوء تغذيه، مقام و موقعيت اجتماعي در سطح پائين تر و ... ميباشند. فقر باعوامل متعددي در زمينه جرم و دامن زدن به بسياري از انحرافات در ارتباط استو عمده ترين علت انحراف اخلاقي در طبقه فقير نتيجه فشارهاي حاصله از شكست در رسيدنبه هدفهاي معين است. منظور از فقر غذايي كه دو سوم مردم جهان يعني 85% انسانها روي زمين و چيزي نزديك به سه ميليارد نفر با آن دست به گريبان مي باشند، اين نيست كه اين سه ميليارد نفر قوت لايموت هم ندارند بلكه منظور اين است كه حدود سه ميليارد نفر از مردم دنيا غذائيميخورند كه مواد لازم و حياتي مورد نياز بدن آنها را ندارد. اكثر كم هوشان اطفال طبقات خيلي محروم اجتماع هستند و اين شيوع غير عادي در گروههاي خاص مردم معين نقش موثر عوامل مضر اجتماع - اقتصادي و فرهنگي است اين عوامل شايدنه تنها دليل فقدان ضروريت فيزيكي زندگي، بلكه نشاندهنده عدم تحرك وامكانات براي توده فقير است. عوارض فقر به اشكال گوناگون ظاهر ميشود بطور مثال ، نقص در مطابقت فرهنگي، نقص در حس مسئوليت سست شدن و يا نابودي نظام جمعي و روابط خانوادگي ، ركود اجتماعي و ... از نمونه عارضه هاي فقر مي باشند. مبارزه با فقر كاراساني نيست بخصوص آنكه فقر انواع و ابعاد مختلف دارد و عمده ترينآنها فقر جمعي، فقردوراني و فقر فردي است. فقر دسته جمعي عبارتست از كمبود دائمي مواد غذايي و وسايل مادي كه بيشتر بعلت كثرتجمعيت است فقردوراني يك پديده موقتي ناشي از امور مربوط به سياست و غيره مي باشندفقر فردي در نتيجه مشكلات - فردي حادث مي شود. در مبارزه با فقر بايد ابتدا ساختمان فرهنگي فقر را تخريب نمود و از طرفي با استفاده از انديشه صاحبنظران در جهت استفاده صحيح از منابع و ثروتهاي طبيعي و با برنامهريزيهاي صحيح در زمينه توسعه كشاورزي، ايجاد تسهيلات در روستا جهت جلوگيري از مهاجرت روستائيان در زمينه صنعت با تشويق و دادن امتياز به مخترعين و مبتكرين و استفادهصحيح از ذخائر و معادن كشور ميتوان گامهاي مفيدي در صنعتي شدن و تكنولوژي برداشت. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.