بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فرهنگ فقر وجداني سازي و آموزش

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مرداد 1377


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيداحمد موثقي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قسمت اول مقدمه با وجود سخن پردازي درباره مساوات طلبي و سوسياليسم، توده ها همچنان در حاشيه روندتصميم گيري باقي مانده اند. علي رغم ادعاهاي خسته كننده در مورد دموكراسي، تنها اجابت و پذيرش، از اكثريت انتظار مي رود. حتي در كشورهايي كه ساختار طبقاتي استثماريرا از بين برده اند، جاي اين پرسش باقي است كه مردم چه قدر مي توانند آرا وعقايد خود را ابراز كنند و نقشي قاطع در اتخاذ تصميمات و گزينشهاي اساسي تعيين كننده آيندهخود داشته باشند. يك انسان كوچك نحيف - پائولوفريره - به واسطه گرفتاري و سرخوردگي در آمريكاي لاتينبه حركت درآمده بود. توده ها در اين جا آماده پذيرش بدبختي و رنج و مصيبت به عنوانقسمت سرنوشت بودند و خود را از انجام هر كاري در رفع محروميت و استضعاف ناتوان مييافتند. او با تمركز ويژه روي مردم فقير آمريكاي لاتين در مورد وضع بشر تفكر نمود وكاركردي جديد - باطني و وجداني سازي - براي آموزش تعيين كرد كه محور اصلي كتابش، آموزش ستمديدگان است. كاركرد آموزش، آن گونه كه او تصور مي كند، باطني و وجداني كردنفرد، گروه و اجتماع از طريق گسترش دادن تصور ادراكي و نظري آنان و آگاهي اساسي دادن در مورد وضعيتشان و علل تعيين كننده آن است. او آزمونهايي هم در مورد آموزش و پرورش جديد انقلابي اش به عمل آورد و در كشورهايي كه اين مساعي و آزمونها به عمل آمدهبود، به غايت مايه دردسر تشخيص داده شدند. تحسين و تمجيد از يك موضع فكري شجاعانه وراديكال از فاصله دور يك چيز بود و اجازه ظهور و استقرار آموزش و پرورشي را دادن كه افكار را دگرگون مي كرد و تعادل قدرت را در جامعه به هم مي زد، به طور كامل چيز ديگري بود. فريره شخصي مطرود از كشوري به كشور ديگر شده بود كه مجبور بود براي يافتنمحيطي مهمان نوازانه تر كه در آن بتواند ايده هايش را مورد تجزيه و آزمايش قرار دهد، مدام در حركت باشد فريره با فعاليت در ادارات مركزي مستقر در سوئيس به طور سنتيبي طرف، در جست و جوي ميزباناني بود كه فراتر از تحسين و تمجيد از عقايد ابتكاري اش، شهامت اين را داشته باشند كه به او اجازه انجام آزمونهايش را صرف نظر از پيامدهايآن بدهند. واژه هميشگي و همه جايي وجداني سازي - علي رغم زمختي بي ترديد آن، آمده است كه بماند اين مفهوم پر محتوي از ابتدا تاكنون به ميزان بيشتري پالايش شده و بسط يافته است. افراد بسياري بر اين باورند كه در تحليل نهايي، وجداني سازي براي توسعه اصيل تودهاي، كليدي است. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. فرهنگ فقر باطني و وجداني سازي چيست ؟ فرازهايي از مقاله باطني و وجداني سازي را مي توان به عنوان فرآيند دگرگوني در شناخت و ارزشگذاري، بهويژه در مردم فقير عالم تعريف نمود. اين امر فرد را قادر مي سازد كه در مورد محيطزيست و وضع بشر تفكر نموده وشناخت و ادراكي از نيروهايي به دست آورد كه در حال شكلدادن دنياي معاصر هستند. تصورات غلط و بد فهمي در مورد علل و پيامدهاي فرهنگ فقر تا حد زيادي به ديدگاهي گمراه كننده و نامفهوم از توسعه منجر شده است. انسانهايي كه به بيداري باطني و وجداني رسيده اند به تدريج نوع آينده اي را كه خواهان ساختن آن هستند، تصور و ادراك نموده و در طرحي گسترده، استراتژيي (شامل مراتب ومراحل) را شكل خواهند داد كه از طريق آن مي توان به اهداف مطلوب رسيد. باطني و وجداني سازي افراد مستقلي را به وجود مي آورد كه قدرت درك و پذيرش داشته وبه پيوند خود با جامعه اي وسيعتر ملي و بين المللي - احترام مي گذارند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.