بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر و تعاريف و گستره آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهرداد ملكي , ساير آثار   علي قاسميان , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: شق هاي اصلي فقر عبارتند از : فقر مطلق ، فقر نسبي فقر مطلق به حداقل معاش اشاره مي كند كه در شرايط اجتماعي و اقتصادي جوامع متفاوتاست. فقرنسبي به قضاوت فرد در اين مورد بستگي دارد كه آيا اواز يك حداقل سطح زندگي نسيتبه افارد اطراف خود برخورار است يا خير؟كه در اين مورد توزيع درآمد جامعه مورد مطالعه قرار مي گيرد. جهت بررسي اين توزيع دو روش مختلف وجود دارد. اول توزيع درآمد ملي مبتني بر عوامل توليد مانند زمين، كار و سرمايه تقسيم مي شود. روش دوم توزيع شخصي است كه درآمد ملي را بين افراد و خانواده هاي مختلف تقسيم مي نمايند. دراين روش جمعيت بر حسب گروههاي مختلف درآمد طبقه بندي ميشود و بطور كلي بالا بردنسهم كارگر از درآمد ملي منجر به كاهش فقر مي شود. فقر ناشي از عوامل گوناگون و زيادي است كه بطور كلي مي توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود : 1- عوامل شخصي 2- عوامل اجتماعي گر چه رشد و توسعه جامعه، از طريق كاهش بيكاري و افزايش سطح درآمد مردم و همچنين افزايش قدرت مالي دولت كه آن را به اجراي طرحهاي مختلف رفاه عمومي مانند بهبود وضع تعليم و تربيت افزايش خدمات عمومي و كمكهاي نقدي به بيكاران قادر خواهد نمود فقر رابه تدريج كاهش مي دهد ولي عامل مهم در از بين بردن فقر توزيع صحيح منابع و درآمد درجهت نفي استعمار است. در برسي عوامل موثر در ايجاد فقر عامل سياستهاي استعماري در ايجاد وابستگي فرهنگيو اقتصادي در كشورهي در حال توسعه يكي از عمده ترين عوامل مي باشد اينكه اغلب يا تمام سياستمداران شرقي تحصيل كرده اروپا وامريكا يا دانشگاههاي غربي مي باشند حقيقتيكاملاً در خور توجه است بدين ترتيب استكبار جهاني طي ساليان دراز در جهت مسخ فرهنگملل با ايجاد وابستگي فرهنگي و تداوم بخشيدن به آن عاملي عمده در ايجاد فقر در اينگونه كشورها بوده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.