بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: وضعيت اشتغال در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1375


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): 0 واحدپ.م.كارو تامين اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قسمت سوم: بررسي وضعيت اشتغال پس از انقلاب اسلامي مقدمه: هنگام تحليل عملكرد اقتصاد و وضعيت اشتغال پس از سال 1355، با تحولات بنيادي پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 مواجه مي شويم. پس از پيروزي انقلاب تا سال 1360 به دليل وجود شرايط بي ثباتي و تعطيل كارخانجات و موسسات توليدي و خروج سرمايه از كشور،فعاليتهاي توليدي كشور با ركود شديدي روبرو شدند. در كنار اين عوامل به موانع خارجياز قبيل شوك نفتي در سال 1358 و كاهش صدور نفت، تحريم اقتصادي كشور از جانب كشورهاي حامي رژيم سابق، فرار سرمايه ها و بالاخره جنگ تحميلي نيز بايد اشاره كرد، كه خودباعث عميق تر شدن ركود به وجود آمده در بخش توليدي كشور شده و از عوامل ايجاد بحران در كشور در طول سه سال اول پس از پيروزي انقلاب محسوب مي شود. پس از سال 1360، اولين سيكل اقتصادي بعد از پيروزي انقلاب رخ مي دهد. دوره اين سيكل از سال 1360 تا 1367 بوده است. اين سيكل با بهبود نسبي شرايط، از نظر توليد ناخالص داخلي شروع شده بود (از سال 64-1360). طي سالهاي 64-1360 به علت قيمت بالاي نفت و از طرف ديگر به علتوجود امكانات و ظرفيتهاي توليدي در كشور، فشارها ونابساماني هاي محيطي ناشي از تحريم اقتصادي و جنگ تحميلي بخوبي تعديل گرديد و كمبودها را آنطور كه بايد نشان نداد.مضافا" بر اين كه فشار جمعيت بر منابع اقتصادي به علت وجود منابع و ظرفيت هاي بهرهبرداري نشده، بخوبي محسوس نبود و به اين دلايل بود كه در دوره 64-1360 با عملكرد مثبت اقتصاد كشور مواجه هستيم. از سال 67-1364 با سقوط شديد بهاي نفت در بازارهاي بينالمللي در ابتداي اين دوره روبرو مي شويم. در سال 1364 دومين شوك نفتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران رخ مي دهد (البته در جهت كاهش) و دوران ركود اقتصادي سيكلآغاز مي شود. طي اين دوره (67-1364) علاوه بر كاهش قيمت نفت از شبكه اي 35 دلار (سالهاي 1359و 1360) به حدود 15 دلار (1365)، به علت شرايط جنگي كشور، صادرات نفتي ودرآمد ارزي حاصل از آن به شدت كاهش يافت و ضمنا" به دليل افزايش سرسام آور تقاضا ونقدينگي كل كشور و انواع محدوديتهاي قيمتي كالاها و خدمات، عدم تعادل اقتصادي در كشور ايجاد شد و تخصيص منابع و سرمايه گذاري را در اقتصاد دچار مشكلات اساسي كرد. بدين ترتيب دوران اولين سيكل اقتصادي كشور (67-1360) به پايان مي رسد. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. بررسي عرضه و تقاضاي كار سال 1365 و مقايسه آن با سال 1355(65-1355) برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (72-1368) مقايسه عملكرد اقتصاد با اهداف مورد پيش بيني در برنامه اول فرازهايي از مقاله علت عدم تحقق اهداف برنامه در بخش سرمايه گذاري را مي توان به طور كلي در عواملي نظير افزايش هزينه هاي جاري دولت به دليل مسائلي نظير سيل و زلزله، عدم وضعيت ثبات كلان اقتصادي، مشكلات ارزي بخش صنعت، انتظارات بخش خصوصي در مورد يكسان سازي نرخ ارزو مسائلي از اين قبيل جستجو كرد. چنانچه آمار و اطلاعات مربوط به توزيع شاغلين در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور را بااهداف پيش بيني شده در برنامه مقايسه كنيم، نشان مي دهد كه طي سالهاي 69-1367 حدود113 هزار نفر به شمار شاغلين بخش كشاورزي اضافه شده است، كه به مراتب بيشتر از رقممنظور شده در برنامه (سالانه به طور متوسط 32 هزار نفر) مي باشد. پديده بيكاري در كشور، بيشتر مربوط به ساختار جمعيت و جوان بودن آن است كه جمعيت گروه سني بيست تا سي سال در كشورمان بيشتر از سايرين است و قسمت عمده اين جمعيت نيزدر شهرها متمركز شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.