بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: وضعيت اشتغال در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1375


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): 0 واحدپ.م.كارو تامين اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قسمت دوم : بررسي وضعيت اشتغال قبل از انقلاب اسلامي بخش دوم : (55-1345) مقدمه برنامه عمراني پنج ساله چهارم (51-1347) برنامه عمراني چهارم طي هفده فصل با كل اعتبار (البته پس از افزايش) 506/8 ميلياردريال به مدت پنج سال (51-1347) به اجرا درآمد. در طي اجراي اين برنامه، در زمينه اشتغال پيش بيني شده بود كه تا سال 1351 حدود 966 هزار فرصت شغلي جديد در بخشهاي مختلف كشور بوجود آيد بطوري كه شاخص اشتغال در پايان برنامه در حدود 99 درصد و شاخص بيكاري آشكار در حدود يك درصد باشد. ازاهداف اينبرنامه در مورد نيروي انساني، گسترش آموزش و تعليمات حرفه اي، تعميم بيمه ها و مقررات بازنشستگي، و تنظيم وضع بازار كار كشور از طريق ادارات كاريابي بوده است. الگوي توسعه اين برنامه، صنعتي كردن كشور و رها كردن بخش كشاورزي بود. به اين دليلسهم اعتبارات تخصيصي به بخش كشاورزي بر خلاف برنامه هاي قبلي كاهش شديدي يافت (سهمبخش كشاورزي از كل اعتبارات 8/13 درصد بود). بالاترين سهم از كل اعتبارات مربوط بهبخش صنايع و معادن با 22/32 درصد بود و پس از آن بخش حمل و نقل و ارتباطات با 14/09 درصد و نفت و گاز با 11/31 درصد در رديف هاي بعدي قرار داشتند. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. برنامه عمراني پنج ساله پنجم (56-1352) بررسي عرضه و تقاضاي كار سال 1355 و مقايسه آن با سال 1345 فرازهايي از مقاله چنانچه به توزيع فرصت هاي جديد شغلي در بين گروههاي عمده فعاليت طي دوره 55-1345 توجه كنيم، مشاهده مي شود كه بخش كشاورزي با كاهش 388 هزار شغل، تنها بخشي است كه فرصت شغلي خود را از دست داده است. اين مقاله همراه با جداول و تصوير ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.