بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: وضعيت اشتغال در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1374


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): 0 واحدپ.م.كارو تامين اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قسمت اول : بررسي وضعيت اشتغال قبل از انقلاب اسلامي بخش نخست: (45-1335) مقدمه از آن جايي كه دهه 1990 به عنوان دهه توسعه انساني شكل گرفته است، منابع انساني اهميت خود را به عنوان پايه اصلي ثروت ملتها بيش از پيش نشان مي دهد. سرمايه و منابعطبيعي عوامل تبعي توليدند، در حالي كه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه ها را متراكم مي سازند، از منابع طبيعي بهره برداري مي كنند، سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي وسياسي را مي سازند و توسعه ملي را به جلو مي برند. ضرورت بررسي نيروي انساني و مسائل مربوط به آن و لزوم توجه به اين امر نيز در اصل28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است: هر كسي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، بپذيرد." اين ماده بيانگر حق كار و انتخاب آزاد آن است، اين حقوق تعهد و تكليف جامعه و ايجاداشتغال را در بردارد. در ادامه، اين ماده تصريح مي كند كه : " دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساويبراي احراز مشاغل را ايجاد كند." نيروي انساني به كليه جمعيت 10 سال به بالا اعم از جمعيت فعال و غير فعال گويند كهبه ويژگي هايي نظير حدود سني جمعيت، تمركز آن در مشاغل مختلف و بخش هاي متفاوت اقتصادي كشور، تركيب سني و جنسي آن مي پردازد. از سالهاي 1300 به بعد مسئله اشتغال و بيكاري در كشورمان به موازات دگرگوني هاي اساسي در اقتصاد و تغيير و تحولات در گروهها و طبقات اجتماعي شكل تاره اي به خود گرفت، به طوري كه بعضي از طبقات جايگاه جديدي در اقتصاد پيدا كردند و از ارزش بعضي ازطبقات ديگر كاسته شد. گسترش صنعت در شهر و استراتژي جديد توسعه اقتصادي در ايران واجراي برنامه هاي عمراني توسط دولت همگي شرايطي را موجب شد كه موقعيت نيروي كار بهطور مستمر در حال تغيير و دگرگوني باشد. واقعيت اين است كه بافت اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي كشورمان همانند بسياري از كشورهاي جهان سوم باعث مي شود كه ظرفيت بالقوه نيروي كار جامعه و جمعيت فعال، علي رغم افزايش سريع جمعيت، محدود باشد. از اين رو بابحران اشتغال و به تعبيري با دو پديده مخرب و عمده بيكاري و كم كاري يا اشتغال ناقصمواجه باشد و اين امر لزوم توجه مسوولان و برنامه ريزان را به مسائل نيروي انسانيبه ويژه اشتغال و بيكاري مي طلبد. هدف از تهيه اين گزارش بررسي وضعيت اشتغال طي سالهاي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است. در اين گزارش سعي شده است با استفاده از شاخص هاي جمعيت، تركيب سني و جنسي آن، تغييرات در تركيب نيروي انساني، تفكيك مناطق شهري و روستايي، سرمايه گذاري ثابت و عمراني و برنامه هاي عمراني دولت و ... عملكرد اشتغال و وضعيت آن طي سالهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. در واقع، با داشتن الگويي از وضعيت اشتغال در كشور، درسياستگزاري ها و اتخاذ استراتژي هاي مناسب مي توان نقش موثري را ايفا كرد. گذشته ازاين، بررسي ارتباط عملكرد اشتغال بين بخش هاي مختلف اقتصادي و روند سرمايه گذاري در اين بخش ها مشكلات و تنگناهاي بخش را واقعي تر نشان داده و در بكارگيري ظرفيت هايبالقوه بخش هاي مختلف موثر خواهد بود. اين مقاله در ادامه در اين بخش محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. بررسي وضعيت اشتغال طي دهه 1335 برنامه عمراني هفت ساله اول (34-1327) بررسي وضعيت اشتغال طي دهه 45-1335 برنامه عمراني هفت ساله دوم (41-1334) برنامه عمراني پنج ساله سوم (46-1341) فرازهايي از مقاله با داشتن الگويي از وضعيت اشتغال در كشور، در سياستگزاري ها و اتخاد استراتژي هايمناسب مي توان نقش موثري را ايفا كرد. افزايش ميزان بيكاري طي سالهاي (45-1335) در روستاهاي كشور را مي توان ناشي از اصلاحات ارضي رژيم گذشته دانست كه موجبات مهاجرت بيكاران روستايي را به مناطق شهري دردهه بعد فراهم ساخت. اين مقاله در ادامه همراه با جداول و تصاوير ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.