بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كودكان بي وطن (بن بست هاي فرزندان مهاجرين)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1362


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سونيا آباديررمزي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه امروزه بعضي از كشورهاي اروپايي در ميان جمعيت خود به شمار بسياري از مهاجرين كشورهاي مختلف و فرهنگ هاي گوناگون بر مي خورند (در آلمان غربي و فرانسه اين عده بترتيب7 و 8 درصد جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهند). و آن بدين معناست كه متفاوت ترين فرهنگ ها به سرنوشت همزيستي موقت با كشور ميزبان دچار شده اند. اگر قرار باشد در اين همزيستي اجباري و غير قابل اجتناب، گروههاي مختلف به نديده گرفتن و حتي مخالفت نسبتبهم ادامه دهند، تضادهاي موجود ميان آنها شدت گرفته و افزايش خواهد يافت. طبق آمار، 85 درصد مهاجرين به طبقه كارگر تعلق دارند و شرايط كاري آنها بسيار دشوار مي باشد و علاوه بر آن اكثريت آنها بيسواد مي باشند. به اين مشكل هم بايد مشكل اثراتي كه در نتيجه جابجايي و انتقال از يك محيط فرهنگي آشنا به محيط ناآشنا به وجودمي آيد، مشكل شرايط زندگي ناسالم (در فرانسه 75 درصد ساختمانهاي مسكوني كه در اختيار مهاجرين قرار داده شده غير بهداشتي مي باشند)، مشكل شرايط اقتصادي مشروط و امنيتقانوني موقت را اضافه كرد. مهاجرين در اين كشورها با تمدني روبرو هستند صنعتي شده كه فقط بدانها بدليل افراد ((توليد كننده)) توجه مي نمايد و اين حقيقت را كه آنها حقدارند متفاوت باشند انكار مي كند و استعدادهاي فرهنگي آنها را نديده مي گيرد. در نتيجه مهاجرين و فرزندانشان در حاشيه هاي جوامع و شهرها مستقر مي شوند. بنابراين نسلبعدي آنها ((مهاجريني)) خواهند بود كه از هيچ جايي هجرت نكرده اند. بعضي از كشورهاي ميزبان بعد از مدت معيني فرصت تبعه شدن به مهاجرين مي دهند و برخيديگر هيچ تضميني در مورد اقامت دراز مدت بدانها نمي دهند و آنها در دائما در شرايطنامعلوم و موقت قانوني، بلاتكليف نگه مي دارند. اين شرايط در فرزندان آنها نيز تكرار ميگردد. در پنج كشور اروپايي (شامل: بلژيك، فرانسه، آلمانغربي، سوئد و سوئيس) 3/800/000 نفر زير سنين 25 سال هنوز رسما" تابعيت كشور ميزبان را كسب ننموده اند. اسكان دادن مهاجرين در حاشيه شهرها اگر بگوئيم به دليل رد و عدم پذيرا بودن آنهاست، قطعا بدليل تعصبات نژادي و دشمني با بيگانگان است كه از طريق رسانه هاي گروهي باتحقير كردن فرهنگ مردم كشورهايي كه قبلا مستعمره بوده اند، بديگران انتقال مي يابد.چنانچه در مورد مهاجرين كه با كشورهاي ميزبان ميراث فرهنگي مشتركي دارند، بخصوص درمورد ايتاليايي ها، پرتغالي ها و اسپانيايي ها، اين مشكل كمتر آشكار مي گردد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.