بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ريشه هاي فرهنگي سوادآموزي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1362


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ماركوس گرا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه عقل سليم حكم مي كند كه ويژگي هاي هويت فرهنگي مردم بايد در فرآيند آموزشي سواد ادغام شود. پس چرا اين مساله هميشه درك نشده؟ چرا اين اصل مهم با دقت و بر طبق سيستمبكار گرفته نشده است؟ در حال حاضر كشورهاي جهان سوم و همچنين كشورهاي صنعتي شده به يك سان با مشكل آموزشو پرورش و سوادآموزي بزرگسالان و جوانان درگير شده اند. لذا يك بررسي صحيح بايد ازآنچه كه در گذشته نزديك اتفاده افتاده صورت بگيرد تا معين كند كه چه تعداد از فعاليت هاي آموزش و پرورش بدليل نديده گرفتن ارزشهاي فرهنگي مردم با شكست مواجه شده است. با بياني وسيعتر، چه تعداد از اقدامات سياسي و پروژه هاي توسعه بدليل حقير شمردناين ارزشهاي فرهنگي لطمه خورده اند؟ به نظر ما تمام فعاليت هاي آموزش و پرورش طبق مفهومي كه پائولو فريري معلم برزيليبدانها داده اساسا" فرهنگي مي باشند. ولي قدر نهادن به شخصيت فرهنگي كافي نيست و بايد تا آنجا كه امكان دارد ارزشهاي فرهنگي تمدن و اجتماعي را كه براي زندگي و كار بدان وارد مي شويم در فرآيند آموزش و پرورش ادغام كنيم. اين تركيب اساسي است اما نه به دليل آموزش، اقتصادي، روانشناسي ويا سياسي و حتي به دليل صرفه جويي در وقت، هر چند كه هر يك از اين دلايل ممكن است توجيه پذير باشد، بلكه بدين دليل اساسي است كه اين ارزشهاي فرهنگي اجزا و بخشهاي مراحل آموزش و پرورش مي باشند كه بدون آنها آموزش ناقص مي گردد و مقاومت سواد آموز رادر امر يادگيري افزايش مي دهد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.