بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جنگ، گرسنگي، فقر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1363


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): لوئيس اجه وريا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه اكنون از جزئيات هر حلقه از زنجيري كه مسابقه هسته اي را به حركت درآورد مطلعيم. مي دانيم دقيقا در چه لحظه اي در شيكاگو اولين واكنش زنجيره اي در دستگاهي كه توسط فرمي، فيزيكدان ايتاليايي، طراحي شده بود به وقوع پيوست. جسارت نظري (تئوريك) او، كهبرخي از برگزيدگان علمي معاصرش آنرا غير عملي خوانده بودند، توسط گروه كوچكي جشن گرفته شد. يوجين ويگنر حتي بطري مشروبي همراه آورده بود تا به مناسبت پيروزي جديد بنوشد. از اين آزمايشگاه در شيكاگو، تلگرام رمزي حاوي شواهد مثبته در مودر موفقيت آزمايش به رئيس دانشگاه هاروارد مخابره شد. چهار سال بعد، آزمايش فرمي به توليد اولين بمبهاي اتمي منجر شده بود - بمبهايي كهبر هيروشيما و ناگاساكي فرو ريخته شدند. چند هفته قبل از اين بمبارانها، ترومن رئيسجمهور آمريكا، تلگرام تاريخي و هيبت آميز ديگري دريافت كرده بود. اين تلگرام موفقيت اولين انفجار اتمي را ضمن اين پيام رمز اعلام مي داشت، ((كودكان سلامت به دنيا آمدند)). بمبهاي اوت 1945، كه بازمانده راديواكتيو آنها در خاطره بشر ثبت شده، ثابت كردند كه علم نسبت به رسالت مقدس خويش مبني بر به ارمغان آوردن رشد و پيشرفت براي بشريت خيانت كرده است و حلقه اي از ((زنجير اقتصاد)) مرگ شده است. اكنون به جزئيات هر حلقه اي در نظريه نابودي هسته اي واقفيم، نظريه اي كه با هيچ يك از وسايلي كه بشر جهت استيلا بر افراد و اقوام ديگر ساخته قابل قياس نيست و به حدي رسيده است كه نيروي رو به تزايد اتمي كه كشورهاي بزرگ طي سالها به وجود آورده انددليل انكارناپذيري بر جنون دنياي امروز شده است. اكنون بخوبي مي دانيم كه در جنگ هسته اي پيروزي معنايي ندارد و چنين جنگي را نمي توان بر اساس نزاع متعارف ميان دو نيروي متخاصم برنامه ريزي يا اجرا كرد. زيرا، صرفنظر از جهات ايدئولوژيكي، طرفين در فاجعه اي هسته اي با ميراثي مشترك از بازمانده راديو اكتيو سهيم خواهند بود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.