بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر و فقرزدائي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عاليه حسيني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در اين مقاله فقر در دو بعد مادي و معنوي مورد مطالعه قرار مي گيرد : 1- فقر مادي عبارتست از عدم توانائي درگذران زندگاني 2- فقر معنوي عبارتست از فقر فرهنگي و اخلاقي كه بخشي از آن ناشي از تحت تاثير قرار گرفتن فرهنگ استعماري مي باشد. عوامل موثر در ايجاد فقر به قرار زير مي باشند. 1- سياستهاي استعماري : كه با ترويج ارزشهاي پوچ و بدون محتوي در ميان افراد يك ملت سعي در ناآگاه نگداشتن آنها ني نمايند. 2- برنامه ريزي نادرست اقتصادي و اجتماعي و رفاهي جامعه 3- جمعيت و روش ناصحيح حراست آن 4- ويژگيهاي فرهنگي جامعه فقير در رابطه با تشديد فقر 5- عدم برنامه ريزي صحيح و خسارات ناشي از حوادث طبيعي و اجتماعي اثرات اقتصادي و اجتماعي فقر 1- اثرات اقتصادي فقر در جامعه عبارتند از : افزايش بيكاري ، كاهش درآمد، گرسنگي نابرابري در استفاده از امكانات آموزشي و بهداشتي 2- اثرات اجتماعي فقر در جامعه عبارتند از : فقر و بزهكاري، فقر و اعتياد ، فقر وروسپيگري شيوه اسلام در فقرزدائي يك مسلمان بايد تا آنجا كه مي تواند بخشي از مال و ثروت خود را در راه خدا صرف كند و از اين طريق نياز انسانها را برطرف سازد مانند خمس - زكات نقش بهزيستي در فقرزدائي بهزيستي در ارائه خدمات در سطح حمايتي و توانبخشي بمنظور بسط حمايت اسلامي در جامعه با تكيه بر مشاركتهاي مردم و همكاري نزديك سازمانهاي ذيربط در كمك به تامين حداقلنيازهاي گروههاي نيازمند سالم يا معلول نقش سازنده اي بعهده دارد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.