بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كودكان در معرض خطر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1363


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رامالينگا سوامي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه باربارا وارد، اقتصادان انگليسي، از دو محيط زيست صحبت مي كند - ((محيط دروني سلامت زيست شناختي، خلاقيت تمام عيار و رشد ذهني، و محيط بروني فرهنگ، انگيزش و زيبايي،علقه مشترك و امنيت مدني،)) چگونه مي توانيم رشدي هم آهنگ ازاين دو محيط را براي كودكان جهان فراهم آوريم؟ كشورهاي رو به رشد موجودي متجانس نيستند. در مراحل مختلف رشد اجتماعي- اقتصادي قرار دارند و با شتابي نابرابر در حال رشد هستند. ولي همگان با مساله مهمي روبرويند: ميزان چشمگير ناخوشي و مرگ و مير در ميان كودكان و نوزادان. براي مثال، در هند ميزانمرگ و مير نوزادان به 129 نفر در هزار مولود زنده بالغ مي شود، بيش از 50 درصد مرگنوزادان طي اولين ماه حيات اتفاق مي افتد، و تقريبا" در يك سوم تمام مواليد هنگامتولد كم وزني مشاهده مي شود. در مورد مادراني كه سن آنها زير بيست سال است وزن نوزاد بمراتب كمتر از مادراني است كه بين بيست تا بيست و چهار ساله اند. بسآمد كم وزنيهنگام تولد با بالا رفتن تعداد بچه ها افزايش مي يابد. در جهان سوم، بهداشت نوزاد و كودك داستاني است از بيماريهاي كم اهميت معلول شدنهايقابل اجتناب و فرصتهاي انساني از دست رفته. بزرگترين قاتل كودكاني كه هنوز يكسال از عمرشان نگذشته بيماري اسهال حاد است. سوءتغذيه، تراكم جمعيت و كمبود مسكن، فقدانذخاير آب بهداشتي، بهداشت محيط غير كافي و امكانات آموزشي نابسامان - مجموع اينها در دوري باطل بكار مشغولند. با تجديد آب بدن از طريق آشاميدن مخلوطي از گلولز و نمك در مراحل اوليه بيماري ميزان مرگ و مير از اين گروه اختلالات را مي توان ظرف مدت كوتاهي به نحوي چشمگير كاهشداد. در درمان مواد بسياري از اسهالهاي آبكي صرفنظر از عامل به وجود آورنده آن - ويروس ، ويبريو يا باكتري - مي توان از اين محلول استفاده كرد. هدف اين است كه اين شيوه بصورت درماني خانگي درآيد و در آينده اي نه چندان دور قسمت اعظم بيماريهاي اسهالصرفا" دردسر و ناراحتي مختصري بحساب آيند و در منزل توسط مادران درمان شوند. در زنجيره بهم پيوسته اي كه سوءتغذيه مبتني بر پروتئين - انرژي را به صورت يكي ازاختلالات تغذيه اي بومي و بهبود ناپذير جهان سوم متجلي مي سازد عوامل متعددي جمعند.غذاي كم، اسهال و ديگر عفونتهاي رايج ميان كودكان، نگرش و طرز تفكر مادران، سنن ومحرمات در مورد تغذيه كودكان، و فقر با جميع متفرعاتش از اين جمله اند. هنوز به نحوي موثر با اين مساله بزرگ روبرو نشده ايم. برنامه هاي تغذيه تكميلي چنددهه گذشته در تغيير نگرش مادران نسبت به فراهم آوردن بهترين غذاي ممكن براي كودكاناثري ناچيز داشته است. مبارزه با سوءتغذيه در مورد پروتئين - انرژي مستلزم اقداماتچند جانبه و هماهنگي است عليه جبهه واحد فقر و بيكاري و بيماري و بيسوادي كه رشد جمعيت نيز به صورت عامل تشديد كننده اي بر آنها اثر مي گذارد. در ضمن به عوامل فرهنگي، اختلالات اقتصادي، نابرابريهاي بشري و بيعدالتي هاي اجتماعي نيز وابسته است. بهمنظور فراهم آوردن مجموعه اي از خدمات مرتبط به هم كه ضمن آن خدمات غذايي و بهداشتي، بويژه، كنترل بيماريهاي عفوني، انجام مي پذيرد، بخش بهداشت بايد به اقدامات مجددانه اي دست بزند. مراقبت، تشخيص در مراحل ابتدايي بيماري و درمان ساده عفونتهاي رايج بين كودكان را مي توان توسط روستائيان داوطلب و مادران، كه بايد پيشقراولان جبههمددكاران بهداشتي شناخته شوند، انجام داد. برخي از بيماريها را مي توان با ((گلوله هاي سحرآميز)) ساده و ارزان درمان كرد . كوري ناشي از تغذيه را كه كودكان جوان بدان مبتلا مي شوند مي توان با افزودن ويتامين ((آ)) به صورت قرص يا از طريق تناول مرتب سبزيجات سبز و برگدار درمان كرد. كارشناسان هندي نشان داده اند كه اگر هر شش ماه يكبار مقدار قابل توجهي ويتامين ((آ)) بهكودكان زير پنجسال داده شود، اين كمبود بخوبي كنترل خواهد شد. 200 ميليون نفر از مردم دنيا، غالبا" متعلق به جهان سوم ( از جمله 40 ميليون در هند)، به بيماري گواتر بومي مبتلا هستند. اين بيماري را مي توان با نمك يددار، يعني ساده ترين و ارزانترين شيوه اي كه بشر مي شناسد، درمان كرد. استعمال نمك يددار خوراكي يا تزريقي نه تنها گواتر را مهار مي كند بلكه در زنان باردار اختلالات كر و لاليو كرتينيسم (بلاهت ناشي از كم كاري مادرزادي غده تيروئيد) نزد نوزاد را نيز كه به كمبود شديد يد مربوط اند از بين مي برد. كم خوني ناشي از تغذيه اساسا" در نتيجه كمبود آهن رخ مي دهد و با افزودن قرصي شاملآهن به غذا يا، چنانچه نشان داده شده است، تقويت نمك خانگي با مقداري آهن قابل علاج است. قصور ما در دستيابي به دانش جديد نيست، بلكه بيشتر مربوط به كاربرد آنچيزهايي استكه مي دانيم. شناخت عوامل رفتاري كه به پذيرش و ترويج تكنولوژي ويژه اي مي انجامندمستلزم انجام پژوهشهاي ج 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.