بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تصادم فرهنگي و ارتكاب جرم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: بهمن 1362


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ميگوئل روخاس ميكس , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه شايد كمتر نمونه اي را بتوان در تاريخ سراغ كرد كه پيوند نفوذ فرهنگ بيگانه و ارتكاب جرم را بهتر از محاكمه آتاهوالپا، آخرين حكمران اينكاها توسط فرانسيسكو پيزارو،فاتح پر و نشان داده باشد. آتاهوالپا به جرم بت پرستي، زناي با محارم، چند همسري وقيام براندازي به مرگ محكوم شد و در حالي به دست مرگ سپرده شد كه حتي دليل آن را نمي دانست. در نظر او تنها همسر قانوني و شرعي مي بايست خواهرش باشد، و اين نكته كه خدايي برتر از خدايان او وجود دارد برايش قابل درك و باور نبود و تا آن زمان از وجودپادشاهي بالاتر از خود خبر نداشت كه بخواهد عليه او قيام كند. تنها تغييري در مفاهيم و مراجع بود كه آنچه را تا آن زمان عادي و حتي مقدس و مذهبي بشمار مي آمد به جرائم و گناهاني كبيره تبديل كرد. محكوميت آناهوالپا نشانگر نتايج حاصل از برخورد دو فرهنگ و چگونگي ارتكاب جرم بر اثر تضاد ميان آن دو بشمار مي رود. در سپيده دم تاريخ آمريكا (آنچنانكه غربيان بيانمي كنند) نفوذ و رسوخ فرهنگي و روند اجتماعي عظيمي بود كه توسط اقليتي استعمارگر براكثريتي بومي تحميل گرديد و سرآغاز آن را مي توان غير قانوني اعلام نمودن فرهنگ بوميان دانست. عموما"، هر گاه سخن از نفوذ فرهنگي به ميان آيد از آن به عنوان پديده اي كه تنها غير غربيان را تحت تاثير قرار مي دهد ياد مي شود. غربيان فرهنگ ويژه خويش را به همراه آورده و آن را بر ديگران تحميل مي كنند. براي بسياري هنوز قبول اين مسئله كه افراط در استعمارگرايي خود جرم است، ثقيل به نظر مي رسد. براي مدت زمان درازي، تجاوز غربيان، به حقوق جوامع به اصطلاح بدوي (زماني به من گوشزد گرديد كه بحث درباره ((حقوقجوامع بدوي)) درست نيست زيرا اين عبارت از لحاظ تاريخي داراي تناقض است) به عنوانجرم تلقي نمي شد و به جاي آن از ((روند متمدن سازي)) استفاده مي كردند. از قرن هجدهم به بعد، يعني زماني كه ويكو و هردر انديشه تاريخ جهاني را بر محور پيشرفت و اروپا را به عنوان سردمداران آن مطرح نمودند، غرب به خود اين اجازه را اعطاءنمود كه كليه قوانين غير غربيان را به نام پيشرفت مورد تجاوز قرار دهد، تلقي اين مسئله به عنوان جرم به همان اندازه عجيب به نظر مي رسد كه باستانشناسي را كه آثار باستاني آز تك ها را جهت انتقال به موزه هاي بزرگ غرب از زير خاك در مي آورد، دزد قلمداد نماييم. جهان سوم هيچگونه ((مايملكي)) ندارد بلكه فقط داراي ((گنجينه هايي)) است كه ((دزديده )) نمي شوند بلكه ((كشف مي كردند)) آنها به كسي تعلق ندارند. امروزه نفوذ فرهنگي عظيم ديگري در جريان است كه به استقرار استعمارگران در مستعمرات مربوط نمي شود، بلكه در خود كشور هاي مادر (متروپل)، در مراكز صنعتي و يا اغلب درحومه شهرهاي بزرگ غرب به وقوع مي پيوندد و عبارتست از نفوذ و رسوخ فرهنگ مهاجرين. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.