بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: شيوه اسلام در فقرزدائي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدتقي توپچي پور , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قرآن براي اغنيا و صاحبان ثروت قوانين و حدودي تعيين نموده است و از طرق گوناگون سعي بر محدود نمودن سرمايه داري نموده و توجه سرمايه داران را نسبت به فقرا جلب مينمايد. شيوه هاي فقر زدائي از ديدگاه قران بدين ترتيب است : زكات، خمس، انفاق في سبيل الله، جلوگيري از زراندوزي، صدقه در راه خدا، نذركردن در راه خدا، مبارزه با ربا. حضرتعلي از وطايف رهبر مورد برآوردن و تامين نيازهاي طبقه محروم ميداند كه بطرق زير عمل كند: 1- از بيت المال سهمي را مخصوص اين گروه معين كن 2- منابعي كه از سرزمينهاي ديگر در تصرف دولت اسلامي است بدست مي آيد قسمتي ازآنرابراي طبقه محروم قرار بده. 3- بطور عادلانه ومساوي سهم و منافع همه افراد محروم تامين گرد. 4- بواسطه تكبر و غرور از اين طبقه محروم رومگردان 5- سرپرستي و رسيدگي افرادي كه دسترسي بتو ندارند بعهده بگيري 6- براي رسيدگي به حال اين طبقه از افرادي امين و مورد موثق استفاده كن 7- چنان با جديت در رعايت و رسيدگي به حقوق اين طبقه محروم رفتار كن كه زمانيكه خدا را ملاقات مي كني سربلند باشي 8- در ميان كليه طبقات و اقشار ملت اين طبقه محروم و مسكين از همه اقشار محرومتر ونيازمند ترند 9- هميشه نسبت به ادا، حقوق اين طبقه محروم به پيش خود شرمنده باش و از درگاه خداوند متعال نسبت به ادا، حقوق آنان عذر خواه باش  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.