بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي فراواني انواع اختلالات رواني در همسران مردان معتاد مراجعه كننده به دفتر پذيرش معتادين خود معرف شهرستان خرم آباد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي ملكي دلارستاني دكترا , ساير آثار   شهرام موسوي استاديار دكتري تخصصي پزشكي قانوني , ساير آثار   احمد واعظي دكترا , ساير آثار   مهدي صابري دكترا روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: امروزه اعتياد يك معضل جهاني مي باشد كه از جهات گوناگون قابل بررسي است. يكي از جنبه هاي مهم بررسي عوارض اعتياد، تاثير سوء اعتياد بر افراد خانواده شخص معتاد است. در تحقيق حاضر، تاثيرات سوء رواني اعتياد شوهر بر همسر وي بررسي گرديده و اين تحقيق از جنبه هاي مختلف داراي اهميت است. چه از لحاظ بعد همسر آزاري و چه از لحاظ مسائل قانوني نظير عسر و حرج زن و نيز از بعد مسائل مهمي نظير خانواده درماني. اهداف: هدف كلي از اين تحقيق بررسي مقايسه اي فراواني اختلالات رواني در همسر افراد معتاد در 9 بعد شامل اضطراب، افسردگي، حساسيت در روابط متقابل، وسواس و اجبار، ترس مرضي، شكايات جسماني، روان پريشي و پارانوئيا در مقايسه با گروهي از زنان كه وضعيت اقتصادي، اجتماعي مشابه داشته ولي همسر معتاد نداشتند مي باشد. اين مطالعه توصيفي - مقايسه اي بوده كه 100 نفر از زناني كه همسر معتاد داشته و 72نفر از زناني كه همسر معتاد نداشتند و همگي از مراجعه كنندگان به بهزيستي بودند صورت گرفت. تدابيري جهت همگن سازي دو گروه اتخاذ گرديده و ابزار مطالعه فوق نيز استفاده از پرسشنامه معتبر SCI-90-R بود كه يك پرسشنامه 90 سوالي مي باشد كه پايايي و روايي آن ثابت گرديده و به عنوان يك ابزار سرند با ارزش مي تواند در ارزيابيهاي اجتماعي و درماني مورد استفاده قرار بگيرد. در تحقيق انجام شده مشخص گرديد كه اضطراب، افسردگي و حساسيت در روابط متقابل در زناني كه همسر معتاد داشتند نسبت به زنان گروه ديگر بيشتر بوده ولي يك نتيجه قابل توجه بدست آمده در اين مطالعه بالا بودن شكايات رواني در زنان هر دو گروه بوده كه نقشو وجود استرسورهاي مهم ديگري در جامعه را مطرح مي كند. كه در اين مورد بحث مي گردد.همچنين الگوي بروز شكايات جسماني در دو گروه مقايسه مي گردد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.