بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: شيوع انواع اختلالات شخصيتي ضد اجتماعي - مرزي و نمايشي در افراد بزرگسال وابسته به مواد روانگردان در مراكز نگهداري معتادين شهرستان تهران در نيمه دوم سال 77

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مرضيه مقدم دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فاكتورهاي فرهنگي، نگرشهاي اجتماعي، ارتباط با هم سن و سالان، قوانين، هزينه مصرف دارو و قابليت در دسترس بودن آنها تماما در اولين تجربه استفاده از مواد دخيل هستندبجز فاكتورهاي اجتماعي و محيطي، آسيب پذيري و اختلال رواني فردي تعيين كننده هاي مهمتري در ابقاء وابستگي و سوء مصرف مي باشد. بنابراين علت آنكه اختلالات رواپزشكي همراه، خواه بطور اوليه يا ثانويه ايجاد شدهباشند، عامل موثري در تداوم سوء مصرف و وابستگي، سير و تظاهر بيماري و عكس العمل نسبت به درمان و ترك اعتياد مي باشند شناخت، مطالعه و تحقيق هر چه بيشتر در اين زمينهرا مي طلبد. در اين تحقيق تلاش شده كه شيوع تعدادي از اختلالات شخصيتي (ضد اجتماعي، مرزي، نمايشي) در گروهي از معتادين كشورمان بررسي شود و همچنين رابطه آنها با ويژگيهاي دموگرافيك با استفاده از دو روش مصاحبه سازمان يافته بر اساس DSM-IV و تست ميلون MCMI-IIبررسي شود. نوع مطالعه توصيفي يا Descriptive ميباشد و نمونه مورد بررسي شامل 23 زن و 67 مردوابسته به مواد روانگردان مي باشد كه حداقل سن آنها 18 سال است. اين بررسي در طي نيمه دوم سال 1377 انجام شد و از جمله نتايج مهم اين تحقيق وجود اختلال شخصيتي گروه Bدر نيمي از افراد نمونه بوده كه اختلال شخصيت ضد اجتماعي و سپس مرزي بيشترين ميزانرا تشكيل مي داده است. بيشترين ماده روانگردان اصلي مورد سوء مصرف، هروئين بوده وشيوع وابستگي به هروئين در زنان بيش از مردان بوده است. ميانگين سن افراد معتاد باشخصيت ضد اجتماعي پائين تر از افراد معتاد با شخصيت مرزي بوده و سن شروع اعتياد نيزدر افراد با شخصيت ضد اجتماعي كمتر از باقي افراد نمونه است. مردان معتاد بطور متوسط از ميزان سواد بيشتري نسبت به زنان معتاد برخوردار بودند. قوميت، تاثيري در شيوعاختلال شخصيت ضد اجتماعي و مرزي در افراد معتاد نداشته است و هم چنين شيوع اختلالشخصيت ضد اجتماعي و مرزي در افراد معتاد با وجود فرد ديگر معتاد در خانواده ارتباطيندارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.