بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر و فقر زدائي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محسن تنها , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اشاعه عقايد روشنفكرانه و تساوي طلب در دوره بعد از جنگ جهاني دوم بخصوص از دهه 1960 و نشر مقالات و كتب درباره وضع فقيران موجب توجه دولتهاي غربي جهت اجراي برنامه هائي براي تخفيف دامنه فقر گرديده است. فقر معمولاً براورده نشدن نيازهاي اساسي بشر به حد كفايت تعريف كرده اند اين تعريفبي درنگ دو سئوال زير را مطرح مي كند : 1- نيازهاي اساسي كدامند؟ 2-اقناع آنها تا چه حد كافي محسوب مي شود؟ از بين عللي كه براي فقر ملتها ذكر مي شود مهمترين آنها از اين قرارند : 1- قابليت پيشرفت اقتصادي 2- توزيع شديداً نابرابر درآمد 3- كثرت مفرط جمعيت در كشورهاي توسعه يافته جهان كه دو سوم جمعيت جهان را تشكيل ميدهند. مسئله تبعيض نادي و فقر : طبق آمار ارائه شده دو سوم فقرا سفيد پوست مي باشند وليكن با امكان نظر به نژادهاي ديگر ملاحظه مي شود كه 40 درصد جمعيت غير سفيد پوست فقير مي باشند. شيوع فقر در ميان غير سفيد پوستان چند علت دارد : - كثرت اعضاي خانواده - پائين بودن متوسط درآمد - بالا بودن نسبت زنانيكه سرپرست خانواده هستند - كمي تحصيلات رسمي چنانچه عوامل فقر را بين سفيد پوستان و غير سفيد پوستان ثابت بگيريم باز مشاهده ميگردد كه غير سفيدها همواره در وضع نامساعد قرار دارند كه ناشي از تبعيضات نژادي مستقيم يا غير مستقيم است رعايت اصولي زير در مراحل كوتاه مدت و بلند مدت در سياستهايضد فقر مفيد خواهد بود : 1- حفظ ميزان رشد اقتصادي و اشتغال سطح بالا 2- برانگيختن حس مسئوليت عمومي در راه ريشه كني فقر 3- سياستهاي ضد فقر بايد معطوف به گروههاي معين باشد و " خصوصيتي ازآن خود" داشتهباشد 4- سياستهاي ضد فقر بايد معطوف به مردم فقير باشد. 5- تلفيق صحيح و هماهنگ سياستهاي حفظ درآمد با ساير سياستهاي ضد فقر 6- حفظ منابع كمياب با رعايت صرفه جوئي 7- از اهم ابزارهاي مهم توزيعي كه دولت ميتواند بكار ببرد مقوله هاي ذيل را مي توان نام برد. تصميمات كلي بودجه اي با سياست دستمزد و اشتغال قوانين مربوط به شرايط كار و زيستتامين اجتماعي آموزش حرفه اي فني وبرنامه ريزي خانواده.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.