بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي در تهران: فرصتهاي ادغام و انزوا

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اعظم خاتم , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: از اولين سرشماري شهر تهران در سال 1246 شمسي توسط عبدالغفار نجم الملك كه حاكي ازسكونت يك دهم سكنه شهر (حدود 17 هزار نفر) در خارج از حصارهاي شهر است تا سال 1375كه حدود يك پنجم جمعيت منطقه كلانشهري تهران در شهرها و شهركهاي حاشيه اي با ساخت وساز غير مجاز و غير متعارف سكونت يافته اند. حدود 130 سال مي گذرد. طي اين دوره همواره بخشي از گروههاي تهيدست شهر، در خارج از محلات متعارف و محدوده هاي قانوني آنسكونت داشته اند و محروميت آنها از زير ساخت ها، خدمات شهري و تعامل فعال فرهگي - اجتماعي باديگر شهروندان از عوامل عمده بازتوليد فقر در نتيجه حاشيه نشيني بوده است. هدف اين مقاله تشريح ويژگي هاي فرآيند ادغام و جداسازي مهاجران و جمعيت كم درآمد شهر طي سه دهه اخير است. در مرحله اول تغيير: پيوستگي كالبدي حاشيه و شهر طي اين دوره و تاثير آن بر هويت فرهنگي- اجتماعي حاشيه نشينان مورد بررسي قرار مي گيرد (پيشروي شهر به حاشيه وادغام موجي ساكنان حاشيه در شهر و روند تحول آن ) ؛ درمرحله دوم تركيب اجتماعي گروههاي حاشيه نشيني و تغييرات آن بررسي و برعوامل بوجود آورنده حاشيهنشيني در دوره اخير تاكيد مي گردد. در نهايت كوشش مي شود تاثير عوامل ياد شده بر واكنش و نگرش حاشيه نشين ها نسبت به موقعيت خود مورد ارزيابي قرار گيرد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.