بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نقش دو سويه اوقات فراغت در سوء مصرف مواد مخدر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدمحمود ميرزماني بافقي استاديار دكترا روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در پژوهش هاي مختلف عوامل متعددي براي گرايش جوانان و نوجوانان به سوء مصرف مواد مخدر ذكر شده است. چگونگي گذران اوقات فراغت نقش بسيار مهمي در ميزان گرايش جوانان ونوجوانان به سوء مصرف مواد مخدر داشته است. حتي در رابطه با ترك اعتياد نيز بر اهميت اوقات فراغت تاكيد شده است. به گونه اي كه بعضي از تحقيقات بر اهميت آموزش جوانانمعتاد به چگونگي استفاده از اوقات فراغت و كسب فيض و لذت از اين اوقات تاكيد كردهاند. در واقع بخش عمده اي از اثرات اوقات فراغت مربوط به احساسي است كه در طول ايناوقات به جوانان دست مي دهد (احساس رضايت و احساس مثبت يا احساس كسالت و بي حوصلگي). معمولا افرادي كه به مواد مخدر معتاد شده اند در گذشته از اوقات فراغت خود احساسرضايت نداشته اند و در هنگام فراغت خود احساس كسالت و بي حوصلگي داشته اند، در حاليكه افراد عادي در چنين اوقاتي اين احساس منفي را نداشته اند. در راهبردهاي پيشگيريو درمان اعتياد به مواد مخدر بايستي سعي شود با فراهم نمودن امكانات مناسب براي استفاده بهتر از اوقات فراغت، نگرشي مثبت و جذاب نسبت به اوقات فراغت در جوانان بوجودآورد تا از اين اوقات در جهت تقويت روحيه خود استفاده كنند. اصولا نبايد به اوقات فراغت به عنوان زمان بيكاري و سرگرداني نگريست، بلكه اين اوقات به عنوان بخشي اساسياز زندگي براي انسان ضروري است. متاسفانه در جامعه ما اهميت چنداني به اوقات فراغتداده نشده است و برنامه ريزي جدي براي جوانان و نوجوانان در اين زمينه صورت نگرفتهاست، به گونه اي كه متاسفانه بسياري از جوانان در اوقات خود در دام اعتياد گرفتار شده اند. زيرا در اين ميان احساس بي حوصلگي و كسالت به سراغ آنان مي آيد. از فرط بيكاري حاضرند دست به هر كاري بزنند تا سرگرم شوند. در همين اوقات است كه دوستان ناباببطور اتفاقي و گاه حساب شده مشوق و راهبر آنان به سوي اعتياد مي شوند. در يك عبارتبايد هشدار داد كه اگر نهاد خانواده و نهادهاي اجتماعي براي اوقات فراغت جوانان ونوجوانان برنامه ريزي نكنند، شرايط را براي برنامه ريزي فروشندگان مواد مخدر و توسعه دام مهلك اعتياد فراهم خواهند نمود در اين مقاله تاثير نگرش جوانان و جامعه نسبتبه اوقات فراغت در گرايش افراد به مصرف مواد مخدر مورد بررسي قرار گرفته است ونمونه هايي از پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.