بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: پيشگيري سوء استفاده از مواد مخدر در بين دانشجويان، رويكردي جامع

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مريم محمودي راد استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   حميدرضا آراسته مديريت آموزش عالي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: آمار حكايت از آن دارد كه سالانه هفتصد تن مواد مخدر غير قانوني در ايران به مصرف ميرسد. از شش ميليون مصرف كننده مواد مخدر يك ميليون و دويست هزار نفر اعتياد حاد وجدي دارند. ميانگين سن اكثر مصرف كنندگان بين 20 تا 30 سال است. شصت و نه درصد اينافراد ترياك، بيست و شش درصد هروئين و بقيه انواع ديگري از مواد مخدر را مصرف مي كنند. بيش از هفتاد درصد از زندانيان ايراني به دليل اتهامات مرتبط با مواد مخدر در پشت ميله هاي زندان به سر مي برند. مهمتراز همه اينكه مصرف مواد مخدر در ميان جوانان- كه دو سوم جمعيت شصت و پنج ميليوني را تشكيل مي دهند، رو به افزايش است. فزوني يافتن مصرف مواد مخدر در ميان جوانان بسيار نگران كننده است. چرا كه بهداشت فردي رابه خطر مي اندازد، عملكرد تحصيلي را ضعيف مي سازد و خشونت و ساير رفتارهاي منفي رادر پي دارد. شمار مصرف كنندگان مواد مخدر در بين دانشجويان ناشناخته است منبع اصلي مطالعات مربوط به مصرف مواد در ميان اين قشر، اعتراف خود دانشجويان در پرسشنامه هاي مربوطه است. اعتبار چنين داده هايي نهايتا به ميزان صداقت و راستگويي پاسخ دهندگان بر مي گردد. بايد تاكيد كرد كه هيچ يك از يافته هاي حاصل از بررسيهاي آماري در باب مواد مخدرچندان مبتني بر صداقت مشاركت كنندگان نيست. اين امر به ميزان پيچيدگي يك جامعه و ترس پاسخ دهندگان و مشاركت كنندگان از عواقب كيفري بستگي دارد. هر چه جامعه پيشرفته تر و ترس بيشتري بر آن حاكم باشد اعتباد داده ها نيز به همانميزان كاهش مي يابد. جامعه ايران نيز جامعه پيچيده اي است مردم ايران به ويژه دانشجويان، تمايلي به گزارش رفتارهاي شخصي و حريم خصوصي خود ندارند. از اين رو طراحي و مديريت چنين پژوهشي، به نحوي كه كمترين ميزان خطا را داشته باشد، تقريبا ناممكن به نظر مي رسد. اما نفوذ و ميزان مواد مخدر در جامعه چنان هولناك است كه موسسات آموزش عالي نبايد منتظر شواهد آماري دقيقي در اين مورد بمانند بلكه هم اينك بايد سياست هايپيشگيري موثري را تدوين و اجرا كنند. در راستاي افزايش معضلات و نگراني هاي مرتبط با مصرف مواد در ميان دانشجويان، هدفاين مطالعه، مروري به متون و سياستهاي جهاني و برنامه هاي پيشگيري و همچنين ارائه توصيه هايي در زمينه مهار و كنترل مصرف و عواقب سوء ناشي از مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان است روش پژوهش در ارزيابي متون، تحليل محتوي بوده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.