بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي شيوع سرطان هاي مثانه در معتادين ترياك

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي اصغر كتابچي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه و هدف: سرطانهاي مثانه يكي از شايعترين بدخيمي هاي مجاري ادراري انسان بوده واغلب وابسته به كار سينوژنهاي مختلف مي باشد با توجه به سابقه مصرف ديرينه و سنتيآن در كرمان و شيوع قابل توجه سرطانهاي مثانه در اين منطقه بنظر مي رسد ارتباطي بينآنها وجود داشته باشد براي يافتن اين ارتباط اين مطالعه انجام شده است. روش: اين مطالعه با بررسي پرونده 172 بيمار مبتلا به كانسر مثانه در طي سالهاي 1374 الي 1378 و مقايسه آنان با 150 نفر كنترل (بيماران بدون سرطان و با تطابق سني و جنسي) آن در كرمان انجام گرفت با آناليز متغيرهاي متعدد شيوع انواع اعتياد و مقايسهآن در دو گروه و ارتباط اعتياد با تومورهاي مثانه بررسي گرديد. نتايج بدست آمده: شيوع اعتياد در اين مطالعه در گروه مطالعه 52% و نسبت به گروه كنترل (30%) تفاوت معني داري داشته (P<./.5) و در گروه مطالعه بيشترين درصد معتادان را دسته مصرف كنندگان ترياك توام با سيگار تشكيل ميدادند (21%). نحوه مصرف ترياك و فراورده هاي آن در گروه مطالعه (در اين گروه بيشتر بصورت خوراكي و از نوع سوخته ترياك بوده) نسبت به گروه كنترل تفاوت قابل توجهي داشت. 55% معتادان گروه مطالعه مبتلابه تومور نوع مهاجم مثانه بوده اند و 45% معتادان گروه مطالعه بيش از 10 سال سابقهاعتياد داشته اند. بحث: اين مطالعه نشان داد كه اعتياد به ترياك و فراورده هاي آن در پيدايش سرطانهايمثانه مي تواند نقش مهمي داشته باشد و عوامل مساعد كننده در كنار آن نظير مدت اعتياد، نحوه مصرف ترياك، مصرف توام ترياك با سيگار و سن شروع اعتياد در بروز اين دستهسرطانها و انواع آن موثر مي باشد. بدين ترتيب تومورهاي مثانه هم مي تواند در كنار انبوه عوارض و ديگر بيماريهاي مختلف همراه معضل اعتياد قرار گيرد و براي پيشگيري و درمان آن ابتدا نياز به تعمق بيشتري در پديده شوم اعتياد در جامعه خواهد بود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.