بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي عوامل موثر در پيشگيري از اعتياد نوجوانان از ديدگاه والدين

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيما كرمانشاهي كارشناسي ارشد پرستاري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه : بكار بردن نابجاي مواد مخدر يكي از مشكلات بهداشتي - درماني و اجتماعي جهانامروز به شمار مي رود. رويدادهاي استرس زا، شيوه هاي مقابله و نگرش فرد به زندگي و خانواده از عوامل مهمگرايش به وابستگي به مواد مخدر است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي عوامل خانوادگي واجتماعي موثر در پيشگيري از اعتياد نوجوانان از ديدگاه والدين است. روش: در اين بررسي 61 پدر و مادر مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني كه داراي نوجوانان 18-12 ساله بودند به روش تصادفي ساده انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته اند.ابزار سنجش را در اين بررسي پرسشنامه باز تشكيل داده است. يافته ها: نتايج نشان داد كه 54% خانواده ها پدر و مادر را عامل موثر در پيشگيري از اعتياد مي دانند. و 44% آنان توجه والدين به نوع ارتباطات نوجوان با دوستان را عامل پيشگيري از اعتياد او مي دانند و اين در حالي است كه 79% از آنان، تا ((حدودي))دوستان نوجوان خود را مي شناسند و 46% نيز علاوه بر والدين، جامعه و دولت را نيز درپيشگيري از اعتياد نوجوان موثر مي دانند كه از جمله آنها برخورد قاطع دولت با موادمخدر و ارائه اطلاعات مناسب از طريق صدا و سيما مي باشد. بين سن - جنس، تحصيلات والدين با متغيرهاي اصلي پژوهش ارتباطات معني دار وجود دارد. در اين بررسي، بعضي ديگراز عوامل خطر آفرين خانوادگي كه توجه به آن مي تواند زمينه ساز پيشگيري از اعتيادنوجوانان باشد نيز پرداخته شده كه انشاءا... در سمينار به آنها اشاره خواهد شد. درنهايت اين بررسي نشان داد كه والدين نياز دارند كه روابط بين خود و نوجوان خود را بهبود ببخشند و نسبت به عوامل موثر در پيشگيري از اعتياد به نحو مطلوبي آگاهي يافتهو در مورد راهبردهاي تربيتي نياز به مشاوره و راهنمايي دارند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.