بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي تاثير سازگاري اجتماعي در اعتياد به حشيش بين دانشجويان پسر شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدحسين قاسمي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: اعتياد به مواد مخدر پديده اي است كه تقريبا در تمام جوامع وجود دارد و به عنوان يكي از آسيب هاي اجتماعي زندگي بشري به حساب مي آيد مردم در گروه متولد ميشوند، در گروه زندگي مي كنند و در گروه بيمار و درمان مي شوند از اين رو مفهوم سازگارياز نظر انسان يعني سازگاري اجتماعي اعتياد براي مواد زير به كار مي رود 1- وابستگيرواني به ماده اي رفتار دارو جويانه را موجب شود. 2- ناتواني در قطع مصرف دارو بدليل وابستگي جسمي به آن 3- پسرفت سلامت جسمي و رواني در نتيجه افراط در مصرف ماده. ضرورت پژوهش: نمونه هاي آماري نشان مي دهند از مجموع محكومين قضايي كل كشور در سال1362- 40/74 درصد در سنين 15 الي 24 سالگي مصرف مواد اعتياد آور داشتند و بنا به گزارش واحد بهداشت روان زندان قصر (نيم سال 1380) 58 درصد افراد حداقل يكبار حشيش مصرف نموده اند (قاسمي 80) فرضيه تحقيق : بين سازگاري اجتماعي افرادي كه حشيش مصرف مي كنند و سازگاري اجتماعيافرادي كه حشيش مصرف نمي كنند تفاوت معني داري وجود دارد. تعريف عملياتي 1- سازگاري اجتماعي: رابطه اي است كه ميان فرد و محيط اجتماع وجود دارد نمره افراد در آزمون سازگاري اجتماعي بل bell مي باشد. استفاده از حشيش: افرادي كه به طور متوسط هفته اي دوبار و حداقل يكسال حشيش، بنگ،گراس مصرف كرده اند روش پژوهش: جامعه آماري، دانشجويان پسر شهر تهران نمونه آماري: گروه 50 نفر دانشجوي پسر كه حشيش مصرف نمي كنند از بين كل دانشجويانپسر روش نمونه گيري: تصادفي است متغيرها : 1- مستقل: استفاده از حشيش 2- وابسته: سازگاري اجتماعي كه با استفاده ازآزمون بل بدست آمده است. ابزار پژوهش:پرسشنامه بل Bell تاريخچه آزمون بل Bell: در سال 1961 توسط بهيرام بلروان شناسي آمريكايي تدوين شد و در سال 1365 توسط خانم سيمون در ايران هنجار شده است. پرسشنامه بل در سال 1372 توسط دكتر دلاور از 160 سوال به 45 سوال تقليل يافت و براي جانبازان اجرا شد. تجزيه و تحليل: افراد نمونه 50 دانشجوي پسري كه حشيش مصرف مي كردند در مقايسه با 50 نفري كه سابقه مصرف حشيش را نداشتند از آزمون t اجرا گرديد. با توجه به t بدست آمده 2/9=t و مقايسه با t جدول t=1/98 چون t محاسبه شده بزرگتر از t جدول است پس با 99% اطمينان تفاوت بين ميزان سازگاري در دو گروه معني دار است. راهكارها: خانواده: اولين محيطي كه كودك به آن پا مي گذارد و به دلايل مختلف از جمله رفتار خشونت آميز، تبعيض در بين فرزندان، طلاق و غيره منجر به ناسازگاري اجتماعيو اعتياد جوانان مي گردد. مدرسه در بعضي از مدارس به نيازهاي طبيعي و بهنجار دانش آموز توجه نمي شود و از تحصيل رانده شده و زمينه اعتياد و رفتارهاي نابهنجار دانش آموزان فراهم را مي گردد. همسالان: نوجوانان و جوانان سنيني هستند كه بيشترين گرايش به همسالان را داشته و دوستي با افراد معتاد گرايش به سمت اعتياد و بزهكاري مي گردد. ساير روشها: تشويق جوانان براي ورزشهاي گروهي، آموزش مهارتهاي اجتماعي، رسانه هايگروهي، راهنمايي و مشاوره با نوجوانان بصورت تخصصي، فراهم كردن محيطي سالم و غيره ...  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.