بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر زدائي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مريم پيروثابت , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در اقتصاد اسلامي جهت فقر زدائي روش هاي زير بكار ميرود : 1- مبارزه با احتكار 2- تعيين نرخ مزد و كالا بطور عادلانه 3- جلوگيري از تبذير و اسراف 4- كاربرد ثروتهاي عمومي در جهت نفع عموم و مبارزه با مالكيت خصوصي اين ثروتها 5- كسب ماليات 6- حفظ مصالح عمومي و جلوگيري از ضرر به ديگران 7- اجراي پروژه هاي اقتصادي در چهارچوب برنامه عمومي دولت 8- حذف عامل ربا و بهره هاي نزولي گ از طرفي در چهارچوب موارد پيشنهادي بالا جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير جهت تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه آن كردن فقر و محروميت استقرار مي باشد. 1- تامين نيازهاي اساسي 2- تامين شرايط و امكانات كار براي همه 3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور بطوريكه همه افراد درآن نقش داشته باشند 4- رعايت آزادي انتخاب شغل 5- منع اضرا به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام 6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد 7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر 8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور 9- تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.