بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: سابقه اعتياد در زندانيان ندامتگاه كرمان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا ظهور دكترا , ساير آثار   سعداله شمس الديني دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه : شناخت خصوصيات افراد معتاد و افراد در معرض خطر، شناخت تنوع مواد و الگوهايمختلف مصرف آنان و چگونگي روابط جنسي معتادان براي برنامه ريزان بهداشتي از اهميتويژه اي برخوردار است. روش كار: اين مطالعه به صورت مقطعي در سال 1379 روي زندانيان مقيم ندامتگاه كرمانانجام پذيرفت. افراد واجد شرايط در اين بررسي زندانياني بودند كه بيش از 18 سال سنو حداقل شش ماه در ندامتگاه اقامت داشته اند. افراد نمونه بصورت يك در ميان از بينزندانيان واجد شرايط در مطالعه انتخاب و با تك تك آنان مصاحبه حضوري صورت گرفت. يافته ها: از مجموع 3525 زنداني مورد مطالعه حدود 80% مرد و بقيه 20% زن بودند. ميانگين سني آنها 36-11 سال بود كه نشان دهنده جوان بودن افراد زنداني مي باشد. حدود33% زندانيان بي سواد و 26% در سطح ابتدايي تحصيل كرده اند كه نشان دهنده پايين بودن سطح سواد زندانيان مي باشد. بر اساس گزارش خود زندانيان حدود 69% براي اولين بار،12% براي دومين بار و بقيه براي چندمين بار زنداني شده اند. دليل زنداني شدن 70% آنان استفاده و يا قاچاق مواد مخدر، 8% دعوا و مشاجره، 11% سرقت، 2% بزهكاري و 8% صدور چك بي محل و مال خوري بوده است. بنا به اظهار خود زندانيان حدود 59% آنان قبل اززنداني شدن اعتياد به حداقل يكي از مواد ترياك، هروئين، حشيش و الكل داشته و حدود78% زندانيان زن معتاد به سيگار بوده اند. نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه پايين بودن سطح تحصيلات، بيكاري و داشتن شغل هاي كاذب در اعتياد و همچنين نوع مواد مخدر مصرفي نقش به سزايي داشته است. بالا بردن سطحتحصيلات عمومي، ايجاد اشتغال و اعتلاء فرهنگي در جامعه از اقدامات مهمي است كه مسئولين كشور بايد براي نجات جوانان از خطر اعتياد بردارند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.